Hopp til innhald

PHDH907 Metoder for kartlegging av helse, funksjon og deltakelse

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Sentralt i dette emnet er bruk av metoder for kartlegging av helse, funksjon og deltakelse. For å vurdere om måleinstrumenter gir reproduserbare, reliable, valide, hensiktsmessige og tolkbare resultater, er det nødvendig med avansert kunnskap om målemetoder og psykometriske egenskaper. Emnet gir en fordypning i teoretisk grunnlag, empirisk utvikling, anvendelse, analysemetodikk og tolkning.

Undervisning i emnet inkluderer bruk av metoder for kvantifisering av utfallsmål relatert til helse, funksjon og deltakelse, herunder evaluering av fysiske kartleggingsverktøy og pasientrapporterte data (PROMs og PREMs). Kvantifisering av resultater er basis for diagnostikk, prognose, kartlegging og for evaluering av ulike intervensjoner.

Læringsutbytte

En ph.d.-kandidat med fullført emne skal oppnå følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Kandidaten...

 • har inngående kunnskap om grunnleggende begreper, teorier, modeller og kartleggingsmetoder innenfor helse, funksjon og deltakelse
 • har omfattende kunnskap om kartleggingsmetoder tilpasset ulike forskningsspørsmål innenfor helse, funksjon og deltakelse
 • har avansert kunnskap om egnede metoder for evaluering av måleinstrumentets egenskaper, inkludert reliabilitet, validitet, diskriminerende evne, respons, prediksjon og endring over tid
 • har kunnskap om egnede statistiske metoder for å vurdere kilder til målefeil
 • har kunnskap om vurdering og utvikling nye instrumenter og måle- og kartleggingsmetoder

Ferdigheter: Kandidaten...

 • er i stand til å anvende egnede kartleggingsmetoder og måleinstrumenter tilpasset ulike forskningsspørsmål
 • kan anvende egnede metoder for evaluering av måleinstrumentets reliabilitet, validitet, diskriminerende evne, respons, prediksjon og endring over tid
 • kan anvende egnede statistiske metoder for å vurdere kilder til målefeil
 • kan tolke måle- og kartleggingsresultater på en kritisk måte

Generell kompetanse: Kandidaten...

 • kan anvende begreper knyttet til måleteori, svakheter og styrker ved ulike målemetoder relevante for forskning innen helse, funksjon og deltakelse
 • kan utføre en systematisk og vitenskapelig oversettelsesprosedyre av internasjonale anerkjente, standardiserte, valide og reliable måleinstrumenter for bruk i en norsk kontekst
 • kan anvende resultater fra målinger på gruppenivå til å fremme bruker- og pasient-perspektivet i dialog med annet helsepersonell, ledere, helsemyndigheter og politikere

Krav til forkunnskaper

Mastergrad med 120 studiepoeng eller tilsvarende i relevante fagområder

Antall deltagere: Det tas forbehold om minst 5 og maksimalt 20 deltagere i emnet. Fortrinnsvis bør antall stipendiater som deltar utgjøre 50% eller mer av totalt antall deltagere.

Undervisnings- og læringsformer

To samlinger med forelesninger, gruppearbeid, seminar og diskusjoner: 3-dagers fysisk samling + 1 dag digitalsamling. Deltakerne skal beskrive egne målemetoder ved innledningen til kurset, og det forventes aktiv deltakelse ved å presentere aktuelle problemstillinger underveis.

Det forventes at deltakerne deltar i gruppeoppgaver mellom samlingene.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

Til oppstart av emnet leveres «one pager» hvor målemetoder i eget ph.d. prosjekt beskrives. I tillegg er det obligatorisk deltakelse på seminar med presentasjon av egen problemstilling og valgte kartleggingsverktøy.

Vurderingsform

Oppgave.

En skriftlig individuell oppgave hvor en kartleggingsmetode er beskrevet og anvendt, og begrunnelse av metoden. Oppgavens omfang er maksimalt 2000 ord +/-10%.

Vurderingsuttrykk Bestått / ikke bestått

Ny eksamen Ved ikke bestått vurdering kan forbedret versjon av oppgaven leveres til ny sensur maksimalt en gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler