ING171 Fysikk for brann-, HMS- og maskiningeniør

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Rørsle langs ei rett line, rørsle i rommet, Newtons lover, arbeid og energi, kollisjonar, rotasjonsrørsle og  spinnsats.

Læringsutbytte

- Kunnskap

 Studenten kan gjere greie for:

 • strukturen til den newtonske mekanikken.
 • Newtons tre lover og arbeid-energi-setningen, både for translasjons- og rotasjonsrørsle.
 • bevaringslover som er nyttige i samband med kollisjonar, både for translasjons- og rotasjonsrørsle.
 • krav som er knytt til bruk av dei ulike lovene og prinsippa.
 • bruken av modellar og modellar sitt gyldigheitsområde.

 

- Ferdigheiter:

Studenten kan gjennomføra:

 • berekningar basert på den newtonske mekanikken, både for translasjons- og rotasjonsrørsle,
 • bruk av gode og tydelege skisser som del av oppgaveløysingar i mekanikk,
 • laboratoriearbeid med samarbeid i gruppe og rapportskriving.

 

- Generell kompetanse:

 Studenten kan:

 • forklara fysiske problemstillingar og løysingsmetodar til andre, både skriftleg og munnleg,
 • bruka verktøy frå fysikken til å finna svar på problemstillingar i andre teknologiske fag,
 • gjenkjenna enkle fysiske lovmessigheitar slik dei kjem til uttrykk i komplisert teknologi.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

2FY / Fysikk 1

3MX / R2

Matematikk 1

Undervisnings- og læringsformer

Forelesningar, øvingar og laboratoriearbeid.

Arbeidskrav

Abeidskrav 1: 2 labøvingar gjennomførde og godkjende. Dersom studenten har hatt eksamensrett i emnet tidlegare vert arbeidskrav 1 sett på som oppfylt.

Arbeidskrav 2: Vert spesifisert i undervisningsplan ved semesterstart. Dette arbeidskravet gjeld for første ordinære eksamen og dei 3 påfølgjande semestra etter at det er godkjend. 

Vurderingsform

Skriftleg eksamen, 3 timar

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemiddel ved eksamen

Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • ING1004 (1) - Fysikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING1030 (1) - Fysikk for elektro - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING1008 (1) - Fysikk - Reduksjon: 5 studiepoeng