Hopp til innhald

INN510 Bærekraftig Entreprenørskap

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet introduserer studenten til fagområdet entreprenørskap og gir innsikt i forskningsbasert kunnskap hvor entreprenøren eller entreprenørskapsbegrepet er i fokus. Det belyser hva entreprenørskap er og gir innsikt i begreper som berører individuelle egenskaper ved entreprenørskap, betydning av nettverk og samarbeid, entreprenørers teknologiorientering, innovasjonsgrad og internasjonale orientering, entreprenørskap og sårbarhet og sosialt ansvar, strategiske vurderinger og hvordan regionale, næringsmessige eller andre kontekstuelle forhold påvirker entreprenører og entreprenørskap.

 

Emnet blir organisert i fem deler:

 1. Individuelle egenskaper og forhold ved entreprenørskap som belyser personlighet, mestringstro, kreativitet, kognisjon og kognitive begrensninger, noviseentreprenørskap vs. erfaringsentreprenørskap, læring, kreativitet, ressursorientert vs. målorientert entreprenørskap («effectuation» vs. «causation»), og nødvendighetsentreprenørskap vs. mulighetsentreprenørskap
 2. Entreprenører i nettverk og samarbeid som belyser begreper som sosial kapital, sterke og svake bånd og forholdet mellom lukkede vs. åpne samarbeidsstrukturer i ulike faser av nyskapingsprosessen
 3. Høyteknologi- vs. lavteknologientreprenørskap, entreprenørskap, innovasjon og internasjonal orientering («born globals»)
 4. Entreprenørers strategiske vurderinger i lys av bedriftens grenser og transaksjonskostnader, eksterne næringsmessig forhold, makroforhold og økonomisk geografi 
 5. Entreprenørskap og sårbarhet («liability of newness») og sosialt ansvar. 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående kunnskap om teori som forklarer entreprenørers personlige egenskaper, sårbarhet, entreprenørielle læring og strategier
 • har inngående forståelse for hvordan entreprenører bruker eksterne nettverk og ressurser i etableringen av nye virksomheter
 • har innsikt i ulike former for entreprenørskap, herunder høy- og lavteknologi, internasjonalt entreprenørskap, nødvendighets- og mulighetsentreprenørskap

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere teori fra entreprenørskapsfeltet og anvende teori på konkret case
 • kan kommunisere ulike teoretiske perspektiv som forklarer entreprenørskap til medstudenter og faglærere
 • kan anvende og kritisk reflektere over sentrale teorier om entreprenørskap

Generell kompetanse

Studenten

 • har inngående innsikt i entreprenørskapsteorier og kan analysere og anvende disse på konkrete entreprenørskapsfenomen
 • kan formidle faglige problemstillinger innenfor entreprenørskapslitteraturen og kritisk reflektere rundt disse i dialog med medstudenter og faglærere.

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil være en blanding av forelesninger, klassediskusjoner og studentpresentasjoner.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen (Inntil to studenter kan samarbeide):

-      Presentasjon i plenum av selvvalgt entreprenørskapscase som diskuteres i lys av relevante teorier og begreper fra kurset

- Innlevering av powerpointpresentasjon for godkjenning

 

 

Godkjente arbeidskrav er gyldige i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, individuell, 3 timer

Karakterskala er A-F der F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MOØ216 - Entreprenørskap - Reduksjon: 3 studiepoeng