Hopp til innhald

MGBSP501 Spesialpedagogikk 2, emne 1 - Design av masterprosjekt

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Studentene skal utvikle vitenskapsteoretisk forståelse, kritisk refleksjon og innsikt i forskningsmetoder og etikk av relevans for det spesialpedagogiske feltet, samt egen masteroppgave. Emnet tar sikte på å gi studentene dypere og bredere innsikt i hovedtemaene fra Spesialpedagogikk syklus 1 basert på eget masteroppgavetema. Emnet bearbeides i en prosess som skal resultere i en prosjektskisse til masteroppgaven i spesialpedagogikk.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • Har teoretisk- og forskningsbasert kunnskap innen aktuelle spesialpedagogiske temaområder
 • Har inngående innsikt i forskningsmetode og forskningsetiske problemstillinger av særlig betydning for spesialpedagogisk forskning
 • Har kunnskap om samfunnsaktuelle spesialpedagogiske problemstillinger 

Ferdigheter

Studenten

 • Har evne til kritisk refleksjon og å kunne analysere ulike spesialpedagogiske retninger og tiltak
 • Kan fremme forskningsbaserte spesialpedagogiske tiltak og strukturer som fremmer elevers faglige og sosiale læring i tverrfaglige samarbeid
 • Kan planlegge selvstendige forsknings- og utviklingsprosjekt i tråd med forskningsetiske normer
 • Har utviklet god profesjonsfaglig digital kompetanse og kan anvende denne i presentasjon av eget prosjekt

Generell kompetanse

Studenten

 • Har tilegnet seg kompetanse som gir trygghet og kreativitet for å sikre elevers rettigheter, utvikle elevers potensiale og skape bedre vilkår for elevers læring
 • Skal være nytenkende innen det spesialpedagogiske fagområdet
 • Kan formidle og drøfte spesialpedagogiske problemstillinger muntlig og skriftlig

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført og bestått de spesialpedagogiske emnene på Syklus 1.

Undervisnings- og læringsformer

Det vil bli benyttet varierte og studentaktive arbeidsformer. 

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Prosjektskisse til masteroppgaven (individuelt eller to studenter sammen).
 • Vise profesjonsfaglig digital kompetanse i presentasjon av sitt eget planlagte masterprosjekt.
 • Levere utkast til individuell skriftlig oppgave.
 • Det er krav om fremmøte på minimum 80% av den studentaktive undervisningen.

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Alle arbeidskrav må være levert innen fastsatte frister og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Vurderingsform

Oppgave. Studenten skal skrive en review av forskningslitteratur av relevans for egen masteroppgave.

Karakterskala: A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler