Hopp til innhald

MGBSP550 Spesialpedagogikk 2, emne 2 - Masteroppgave

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Studentene skal gjennomføre en masteroppgave som skal være profesjonsrettet og praksisorientert. Den skal ha solid forankring i nasjonal og internasjonal spesialpedagogisk forskning og bør knyttes til undervisning i fag. Masteroppgaven skal vise selvstendighet, evne til analyse og vitenskapelig argumentasjon. 

Masteroppgaven kan være empirisk eller teoretisk forankret. Det vil være mulig å knytte masteroppgaven til eksisterende forskningsprosjekter ledet av forskere ved høgskolen. 

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene 

 • har innsikt i forskningslitteratur, søkemotorer og publiseringskanaler som er relevante for spesialpedagogisk forskning
 • har inngående teoretisk innsikt i det fagområdet som er valgt i masteroppgaven
 • har innsikt i forskningsetiske problemområder og retningslinjer

Ferdigheter

Studenten

 • har utviklet evne til kritisk refleksjon over forskning om spesialpedagogiske utfordringer i skolen
 • kan bruke relevant teori og metode i videre arbeid
 • kan gjennomføre et selvstendig og avgrenset profesjonsrettet forsknings- eller utviklingsprosjekt
 • kan tolke og reflektere over innsamlede data i lys av kunnskaper på området
 • kan arbeide i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan resonnere selvstendig over eget forskningsarbeid og fremstille dette muntlig og skriftlig på et akademisk nivå
 • kan vise digital profesjonskompetanse ved presentasjon av masterprosjektet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan se potensialet for, og bidra til, utviklingsarbeid som fremmer spesialpedagogisk nytenking i skolen
 • kan formidle og kommunisere forsknings- og utviklingsarbeid på en forståelig måte og knytte det til profesjonsutøvelse 

Krav til forkunnskaper

FoU-oppgave

Anbefalte forkunnskaper

Bestått syklus 1, og utarbeidet prosjektskisse for masteroppgaven i semester 8.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet innebærer selvstendig arbeid med masteroppgaven. Forpliktende veiledning sikrer at studentene utvikler nødvendige kunnskaper og innebærer kvalitetssikring ved innsamling og behandling av data, samt at forskningsetiske retningslinjer følges. Datainnsamling kan foregå lokalt, nasjonalt eller i samarbeid med utenlandske samarbeidsinstitusjoner. Data kan også omfatte litteratur eller politiske dokument. Veiledningen kan være individuell, foregå i grupper og i seminarer. I starten av veilederforholdet skal det settes opp en avtale mellom veileder(e) og student(er) der plikter og rettigheter er definert, herunder omfanget av den individuelle veiledningen og gruppeveiledningen.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at studenten kan levere inn masteroppgaven:

 • Faglige samtaler med veileder(e) gjennom begge semestrene
 • Vise profesjonsfaglig digital kompetanse ved formidling av masteroppgaven i seminarer og gruppeveiledninger
 • Gi tilbakemelding til medstudenter på deler av masteroppgaven i veilederstyrte seminarer og gruppeveiledninger

Studenter som ikke får godkjent et obligatorisk arbeidskrav får ett nytt leveringsforsøk samme semester, innen en fastsatt frist. 

Vurderingsform

Masteroppgaven skal være på 25.000-35.000 ord. 

HVL sine retningslinjer for masteroppgaver gir ytterligere informasjon om formelle krav.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler