Hopp til innhald

ADA521 Praksis i arbeidslivet

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Studentene skal gjennom utplassering i bedrift få relevant praktisk erfaring fra arbeidslivet. I praksisperioden skal studenten delta aktivt i arbeidsoppgaver og utviklingsprosjekt relatert til datateknologi og anvendelse innen ingeniør- og naturvitenskapelige fagområder.

Studenten skal i samråd med emneansvarlig finne fram til aktuell praksisplass hos oppdragsgiver. Studenten søker på praksisplass gjennom utarbeidet CV, søknad samt intervju hos aktuell bedrift. Bedriften innvilger praksisplass i samråd med emneansvarlig. Det skal utarbeides en skriftlig kontrakt mellom studenten, bedrift/oppdragsgiver og Høgskolen representert ved emneansvarlig.

Påmelding til emnet skjer innen fastsatt frist semesteret før emnet skal tas. Studentene skal være utplassert hos oppdragsgiver på faste dager i uken. Valg av dager koordineres mot timeplanen for andre emner.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

  • kan redegjøre for arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder i gjeldende bedrift

Ferdigheter

Studenten

  • kan arbeide selvstendig med tildelte arbeidsoppgaver
  • kan analysere og forholde seg kritisk til arbeidsoppgavene og foreslå ulike løsninger i samarbeide med involverte parter
  • presentere arbeidet som er utført i praksisperioden skriftlig og muntlig

Generell kompetanse

Studenten

  • kan anvende sine kunnskaper og ferdighet på nye områder for å løse arbeidsoppgaver og prosjekter
  • reflektere over egen kunnskap og læring, og reflektere over sin egen rolle i samarbeid med andre

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Individuell utplassering i praksis i arbeidslivet

Obligatorisk læringsaktivitet

Løpende logg/dagbok, statusrapport midtveis i praksisperioden, minimum 120 (5 ECTS) arbeidstimer brutto dokumentert med timelister signert av kontaktperson i bedriften.

Vurderingsform

Deleksamen:

  1. Mappevurdering etter endt praksisperiode
  2. Muntlig eksamen (sluttpresentasjon) basert på presentasjon av sluttrapport.

Begge deler må resultere i karakteren bestått for å bestå emnet.

Karakterskala Bestått / ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Mappevurdering: Alle hjelpemiddel tillatt

Mer om hjelpemidler