Hopp til innhald

BIDR204 Fysiologi og treningslære

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler menneskets fysiologi, fysiologiske endringer som følge av trening, og prestasjonsbestemmende faktorer. Studentene vil også lære å planlegge trening og gjennomføre relevante tester for å vurdere fysisk kapasitet.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har bred kunnskap om fysiologi med hovedvekt på organsystem sentrale for trening og prestasjon
 • har bred forståelse for adaptasjoner til utholdenhet- og styrketrening 
 • har bred forståelse for testing av fysisk kapasitet
 • har bred kunnskap om treningsplanlegging
 • kjenner til hvordan et forskningsarbeid gjennomføres

Ferdigheter

Studenten

 • kan nytte forskningsbasert kunnskap til å planlegge trening for ulike individ og treningsmål
 • kan gjennomføre relevante tester for å måle fysisk kapasitet
 • kan innhente, analysere, tolke og presentere kvantitative data

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kritisk vurdere og diskutere ulike prestasjonsbestemmende faktorer 
 • kan nytte forskningsbasert kunnskap til å utarbeide treningsplaner
 • kan diskutere sentrale problemstillinger innen forskning knytt til styrke- og utholdenhetstrening 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

IDF101 Treningslære

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformene i dette emnet er i stor grad knytt til forelesninger, gruppe- og individuelt arbeid. Emnet inneholder både teoretiske og praktiske timer med fokus på studentaktive læringsformer.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjente for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Obligatorisk oppmøte og krav om aktiv deltakelse fra studenten i praktiske timer
 • Et skriftlig arbeid knytt til testing der studenten selv innhenter, analysere, tolker og presenterer testdata

Disse læringsaktivitetene er knytt opp mot læringsutbyttet om ferdighet der studenten skal kunne nytte faglig kunnskap til å planlegge trening for ulike individ og treningsmål, gjennomføre relevante tester for fysisk kapasitet og innhente, analysere, tolke og presentere testdata.

Vurderingsform

Individuell skriftlig skoleeksamen, 6 timer.

Karakterskala A-F, der F svarer til ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemiddel er tillatt.

Mer om hjelpemidler