Hopp til innhald

BIO170 Matematikk med dataverktøy

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi et grunnlag for undervisningen i ulike fag i studiet, som bl. a. kjemi, statistikk og medisinsk laboratorieteknologi, ved at studentene får opplæring i matematisk logisk tenkemåte og trening i ulike regneteknikker, samt i å presentere eksperimentelle data. Emnet skal gi et nødvendig grunnlag i matematikk og i grunnleggende bruk av noen typer dataverktøy for en fremtidig yrkesutøvelse innen bioingeniørfag.

Innhold

 • Grunnleggende matematiske regneregler og begreper
 • Lineære og ikke-lineære funksjoner
 • Grafiske framstillinger og teknikker
 • Likninger og ulikheter
 • Trigonometriske funksjoner
 • Logaritmer og eksponentialfunksjoner
 • Derivasjon og integrasjon
 • Funksjonsdrøfting
 • Formeleditor, tabellverktøy og oppsett av rapporter i Word
 • Beregninger og operasjoner i Excel
 • Innføring i programmering i Python

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • Kan beskrive funksjonstyper som potensfunksjoner, polynomfunksjoner, eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner, og kunne gjøre rede for deres egenskaper
 • Kan gjøre rede for regler og teknikker for derivering av enkle og sammensatte funksjoner
 • Kan gjøre rede for hva som menes med det bestemte og ubestemte integralet til en funksjon samt regler og teknikker for beregninger av disse
 • Kan gjøre rede for betingelsene for horisontale og vertikale asymptoter til en funksjon og for hvordan man finner funksjonens nullpunkt og ekstremalpunkt
 • Har kunnskaper om grunnleggende programmering i Python

Ferdigheter

Studenten

 • Kan bruke grunnleggende matematikk i praktisk regning og presentere eksperimentelle data grafisk
 • Kan gjøre beregninger som involverer prosentregning og kunne regne om mellom ulike enheter
 • Kan løse 1. og 2. gradsligninger med én ukjent, og kunne løse lineære ligningssystem med to ukjente
 • Kan regne med logaritmer og eksponentialfunksjoner samt kunne løse ligninger med disse
 • Kan utføre derivasjon og integrasjon av enkle og noen sammensatte funksjoner
 • Kan bestemme vinklene i trekanter ved hjelp av trigonometriske funksjoner
 • Kan utføre funksjonsdrøfting og tegne grafen til en funksjon
 • Kan bruke formeleditor i Word og utføre beregninger samt plotte kurver i Excel

Generell kompetanse

Studenten

 • Har innsikt i hvordan ferdigheter og kunnskaper i matematikk kan brukes på problemstillinger innen kjemi, statistikk og i praktisk laboratoriearbeid
 • Har forståelse for nytteverdien og bruksområdet til matematikk i eget fagfelt
 • Har innsikt i hvordan dataverktøy brukes til utforming av faglige rapporter og til å presentere resultat fra praktisk laboratoriearbeid

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Digitale kunnskapstester. Regneøvinger og datalaboratorieøvinger med veiledning. Innleveringsoppgaver med tilbakemeldinger.

Alle innleveringene er individuelle.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • 3 godkjente matematikkinnleveringer.
 • 4 godkjente datainnleveringer. For to av dataøvingene kreves obligatorisk fremmøte og gjennomføring i klasserommet.
 • Forelesningene i programmeringsspråket Python er obligatoriske.

Godkjente arbeidskrav er gyldige i seks semestre (inkludert semesteret det blir godkjent).

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 3 timer.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator. Godkjente kalkulatorer er: Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, CW, Solar, osv.)

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BIO120 - Matematikk - Reduksjon: 5 studiepoeng