Hopp til innhald

BIO172 Statistikk

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Målet med emnet er å gi studenten grunnleggende kunnskaper i statistikk. Det vektlegges at studenten skal tilegne seg ferdigheter i å anvende statistikk og statistiske tester på datamateriale fra ulike laboratoriekurs senere i studiet.

Innhold

 • Sannsynlighetsregning og diskrete/kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger
 • Hypotesetesting konfidensintervall
 • Normalfordeling og t-fordeling
 • Ikke-parametriske tester
 • Variansanalyse
 • Statistisk prosesskontroll
 • Korrelasjon og lineær regresjon

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • Kan forklare grunnleggende deskriptive størrelser
 • Kan gjøre rede for lineær regresjon og variansanalyse

Ferdigheter

Studenten

 • Kan bruke elementære deskriptive mål
 • Kan beregne konfidensintervall og utføre hypotesetesting
 • Kan bruke korrelasjon og lineær regresjon

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan trekke konklusjoner fra statistiske tester

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BIO170 Matematikk med dataverktøy

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Oppgaveløsning
 • Regneøvelser
 • Dataøvelser

Obligatorisk læringsaktivitet

2 obligatoriske dataøvelser med statistikkpakken i excel

3 obligatoriske regneøvelser

Øvelsene er gyldig seks påfølgende semestre

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator av typen Casio fx-82-ES

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BIO123 - Statistikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • KJE115 - Statistikk og kjemometri - Reduksjon: 5 studiepoeng