Hopp til innhald

BIO202 Patologi

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler sykdomslære og hvordan sykdommer gir endringer i celler og vev. Emnet gir også en innføring i grunnleggende arbeidsmåter og metoder i dagens patologiske-anatomiske diagnostikk. Hensikten med emnet er å gi basiskunnskaper innen patologi slik at studenten skal ha kunnskap knyttet til endringer i celler og vev (cytologi/histologi), samt molekyler (molekylær patologi) ved sykdom, og kunne påvise dette ved korrekt prøvebehandling og vurdering av kvalitet på histologiske snitt, cytologiske preparat, samt molekylære markører.

Innhold

• Generelle sykdomsprosesser, herunder hovedtrekk i sirkulasjons/respirasjonssvikt, betennelses- og immunologiske prosesser og tumorsykdom

•Celle/vevsforandringer ved infeksjoner og kreftutvikling

• Prøvetakingsprosedyrer og prøvebehandling av cytologiske og histologiske prøver, inkludert preanalytiske forhold, fargeteknikker og kvalifisering av snitt/prøve

​​​​* Cytologi med screeningsprosedyrer, diagnostiske kriterier og kvalitetssikringstiltak.

• Gjennomgang av de mest brukte teknikker for lys-/fluorescens mikroskopi (emisjon). Innføring i immunhistokjemi og molekylærpatologi

Læringsutbytte

Ved fullført emne i BIO202 har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

Studenten

 • Kan beskrive generell sykdomslære
 • Har kunnskap om metoder, laboratorieutstyr og bioingeniørfaglige oppgaver innen histopatologi, cytologi og molekylærpatologi
 • Kan beskrive hvordan analytiske, pre- og postanalytiske forhold påvirker analysesvar
 • Kjenner til hvordan celler og vevstrukturer analyseres som et ledd i diagnostikk, oppfølging og behandling av sykdom i kroppens organ
 • Kan forklare interne kvalitetskontroller og systemer for å sikre analyseovervåking og pålitelige analysesvar
 • Kjenner til prøvens gang gjennom laboratoriet, rekvirerings- og svarformidlingssystem, automasjonssystemer, herunder laboratorieinformasjonssystemer (LIS)

Ferdigheter:

Studenten

 • Kan anvende analyseinstrumenter og laboratorieutstyr som benyttes innen histopatologi, cytologi og molekylær patologi
 • Kan beherske metoder for håndtering av human-biologisk materiale og basale laboratorieteknikker for bioingeniørfaglig arbeid på en strukturert og nøyaktig måte, etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer
 • Kan vurdere interne og eksterne kvalitetskontrollresultat
 • Kan vurdere prøveresultat, metoders muligheter, begrensninger og feilkilder

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan reflektere over eget kompetanseområde og faglig utøvelse, søke og ta imot veiledning
 • Kan tolke en bestilling og formidle prøvesvar skriftlig og muntlig
 • Kan arbeide både individuelt og i grupper
 • Har forståelse og ferdigheter i prøvebehandling, prøvevurdering og kvalitetssikringstiltak
 • Kan dokumentere og formidle bioingeniørfaglig kunnskap gjennom muntlig og skriftlig presentasjon på norsk

Krav til forkunnskaper

Tilsvarende krav til opptak i andre studieår som definert i studieplan for bioingeniørutdanningen.

Anbefalte forkunnskaper

BIO173 Organisk kjemi og biokjemi

BIO174 Cellebiologi

BIO171 Anatomi, fysiologi og histologi

Undervisnings- og læringsformer

Fysisk og forskjellige typer digital undervisning, eCase-studier, læringsvideoer og arikler. Veiledning av praktisk laboratoriearbeid og rapporter i laboratoriekurs.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Laboratoriekurs

Det settes kun opp ett laboratoriekurs pr kurs i emnet. Studenter som er fraværende, eller av andre grunner ikke får godkjent obligatorisk laboratoriekurs, vil derfor ikke kunne ta nytt laboratoriekurs inneværende semester. Studenter som ikke får godkjent laboratoriekurs vil måtte vente til neste gang emnet undervises.

En student har kun rett på 2 forsøk i ett laboratoriekurs totalt.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i seks påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig digital skoleeksamen, 4 timer

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BIO137 - Patologi - Reduksjon: 7,5 studiepoeng