Hopp til innhald

BRL107 Opplevelsesutvikling

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Gjennom emnet skal studentene bli kjent med ulike måter å analysere og forstå opplevelser i reiselivet og få kjennskap til systemer/ verktøy som kan brukes til å kvalitetssikre og videreutvikle salgbare opplevelsesprodukt. Emnet kobler teori og praksis ved at studentene bruker teori inn mot erfaringer fra egen treukers praksis.

Emnet går over to semester, der studentene i første semester begynner med et obligatorisk førpraksisseminar før de skal ut i tre ukers praksis. I andre semester skal studentene levere praksisrapport med refleksjoner rundt opplevelsesprodukt de fikk erfaring med gjennom praksisperioden. Disse erfaringene blir så brukt inn mot teori og verktøy knyttet til kvalitetssikring og videreutvikling av opplevelsesprodukt

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

  • Han kunnskap om opplevelsesøkonomien og ulike måter å analysere og forstå kommersielle opplevelser.
  • Har kunnskap om hvordan man kan vurdere og teste opplevelsesprodukt.
  • Har kunnskap om hvordan man kan bruke kunder og ansatte i utvikling av opplevelsesprodukt.

Ferdigheter:

  • Studenten kan mestre faglige verktøy for å vurdere og videreutvikle opplevelsesprodukt og utvikle nye opplevelsesprodukt.
  • Studenten kan bruke ansatte, kunder og kundeinformasjon som ressurser i forbedrings- og utviklingsarbeid.

Generell kompetanse:

Studenten:

  • Kan bruke faglig kunnskap og relevante resultat fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger.
  • Kjenner til og har erfaring med arbeid med videreutvikling av opplevelsesprodukt i små- og mellomstore bedrifter.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på emnene Reiselivskunnskap, Organisasjon og ledelse, Markedsføring og Temabasert reiseliv og storytelling

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid, praksis og seminar

Obligatorisk læringsaktivitet

Arbeidskravet er knyttet til praksis i slutten av fjerde semester. Studentene skal ut i tre ukers praksis i en bedrift som tilbyr opplevelsesprodukt. Arbeidskravet inneholder praksisseminar i forkant av praksis, tre ukers praksis, etterfølgende praksisrapport og muntlig presentasjon. Alle delene av arbeidskravet må bestås. Arbeidskravet blir vurdert ut i fra bestått/ ikke bestått.

Vurderingsform

Skriftlig 3-dagers hjemmeeksamen, vurdert fra A-F

Hjelpemidler ved eksamen

Ved skriftlig hjemmeeksamen er alle skriftlige kilder tillatt.

Mer om hjelpemidler