Hopp til innhald

BRL108 Reiseliv, natur og samfunn

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhald og oppbygging

Studenten skal lære om hvordan forholdet mellom reiseliv, natur og samfunn har endra seg gjennom åra. Tema vil være historiske endringar i korleis vi brukar og forheld oss til naturen i fritida, naturfilosofi, friluftslivspolitikk, friluftslova og allemannsretten. Studenten lærer òg om utfordringar knytt til forvaltning i eit samfunn der korleis me nyttar naturen er i stadig endring.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal ha:

 • kjennskap til ulike filosofiske perspektiv knytt til forholdet mellom menneske og natur
 • Kunnskap om historiske endringar i korleis vi brukar og forheld oss til naturen i naturbasert reiseliv.
 • kunnskap om friluftsloven, allemannsretten og andre relevante lovverk knytt til friluftsliv.
 • kjennskap til ulike forvaltningsorgan og ulike interessekonfliktar knytt til bruk av naturområder

Ferdigheiter

Studenten kan:

 • anvende relevant lovverk inn mot problemstillingar knytt til forvaltnings- og fleirbrukskonfliktar i natur
 • reflektere kritisk rundt problemstillingar knytt opp mot friluftslivsforvaltning
 • reflektere rundt filosofiske problemstillingar knytt til vårt forhold til natur og friluftsliv som fenomen
 • reflektere rundt korleis ulike natursyn verkar inn på oppfatningar og bruk av natur

Generell kompetanse

Studenten har:

 • evne til refleksjon og kritisk tenking rundt korleis naturen vert nytta
 • evne til å sette seg inn i relevant lovverk og nytte dette inn i mot aktuelle konfliktar knytt til ulik bruk av natur

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningsformene i dette emnet vil i stor grad vera teoribaserte i form av førelesningar, studentpresentasjonar, gruppearbeid og individuelt arbeid.

1-3 dagsekskursjonar for å observere og erfare emneinnhold i praksis.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Ei muntleg framlegging
 • Eitt skriftleg arbeidskrav
 • Deltaking på eit heildagsseminar om naturfilosofi
 • Obligatorisk oppmøte til og aktiv deltaking i all praktisk undervisning

Alle arbeidskrav må vera godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Vurderingsform

Heimeeksamen, 3 dagar.

Gradert karakter (A - F).

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle skriftlege kjelder

Meir om hjelpemiddel