Hopp til innhald

BRL2000 Økonomistyring i reiselivet

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Kurset skal gi innsikt i bruk av ulike økonomiskstyrings verktøy og analyse metoder.

Innhold i kurset:

Finansregnskap

Kostnadsteori

Etterspørsel teori

Kalkulasjon

Budsjettering

Prosjektanalyse

Kapitalbehov og finansiering

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Forstå hva et finansregnskap er og forstå sammenhenger mellom resultatregnskap og balanse

Forstå enkle nøkkeltal

Forstå ulike kostnadsbegrep som fastekostnad, variable kostnader, direkte kostnader, indirekte kostnader.

Forstå etterspørsel i markedet

Forstå skilnaden mellom selvkostkalkyle og bidragskalkyle

Forstå hva budsjett arbeid innebær

Forstå utarbeiding av ulike prosjektanalysemetoder

Forstå og vurdere ulike finansierings alternativ

Ferdigheter:

Kunne forklare sammenhengen mellom et resultatregnskap og balanse

Kunne kalkulere enkle nøkkeltal

Kunne rekne ut kostnad og inntekts tall for bedrifta

Kunne utarbeide både selvkost- og bidragskalkyler

Kunne sett opp resultatbudsjett og likviditetsbudsjett, utbetalingsbudsjett og innbetalingsbudsjett

Kunne bruke ulike prosjektanalysemetoder som nåverdi, interrentemetoden, tilbakebetalingsmetoden og følsomhetsanalyse.

Kunne beregne kapitalbehov

Kunne vurdere ulike finanserings alternativ

Generell kompetanse:

Kunne styre økonomi i mindre reiselivsbedrifter

Kunne drøfte vurderingsproblem i tilknytting til styringsmetoder

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesinger og oppgaveseminar

Obligatorisk læringsaktivitet

To skriftlige arbeidskrav som skal løses individuelt

Arbeidskravet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen

Vurderingsform

4 timers skoleeksamen

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator

Mer om hjelpemidler