Hopp til innhald

DIA503 Fordypning i klinisk diabetesspesialitet og klinisk fagledelse

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

I tillegg til diabetesfaglig fordypning er klinisk fagledelse et overordnet tema i dette emnet. Dette omfatter klinisk fagledelse på individ og systemnivå, og innebærer å arbeide kunnskapsbasert. Emnet skal kvalifisere til spesialisert og utvidet handlingskompetanse innen klinisk diabetessykepleie, og vektlegger fagledelse som sikrer koordinerte og gode pasientforløp. Refleksjon og erfaringsutveksling knyttet til praksisutøvelse skal bidra til at forskningsbasert kunnskap integreres med klinisk erfaring og brukerkunnskap og tilpasses kontekst for utøvelse. Fagutøvelsen krever samarbeid med bruker/pasient, pårørende og andre aktuelle yrkesgrupper med tanke på et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud. Emnet legger vekt på å tilegne kunnskap, holdninger og generell kompetanse slik at brukere og pasienter får faglig forsvarlig pleie og behandling, samt at etiske og juridiske forhold blir ivaretatt. Tema som belyses i dette emnet er knyttet til sykepleiefaglig ledelse og utvikling av diabetesfaget i ulike deler av helsetjenesten og i samarbeid med andre profesjoner i det tverrfaglige diabetesteam. I emnet videreutvikles ferdigheter knyttet til en kunnskapsbasert praksis gjennom arbeidet med fordypningsoppgaven (litteraturstudie). Arbeidet med litteraturstudien bidrar til kunnskapsutvikling i faget og danner for den enkelte student grunnlaget for videre arbeid med masterprosjektet. Aktuelle problemstillinger knyttet til personer med diabetes bli tatt opp og belyst både gjennom praksis studier, teori og forskningskunnskap.

Læringsutbytte

En student med fullført emne gir følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten har...

 • faglige kunnskaper til å kunne gjøre selvstendige kliniske vurderinger om sykepleietiltak både mht. undersøkelse, forebygging, behandling og oppfølging i komplekse pasientsituasjoner.
 • kunnskaper til å kunne planlegge og utøve sykepleie basert på kritisk vurdering av forskningskunnskap, erfaringskunnskap og pasientens preferanser og behov.
 • kunnskaper om tverrprofesjonelle samarbeidsmodeller i helsetjenesten.
 • kunnskaper om hvordan diabetesfaget kan ledes og utvikles i en klinisk setting i helsetjenesten.
 • kunnskaper om nasjonale kvalitetsregistre og nytten av dem i forskning og klinisk utviklingsarbeid innen diabetesfeltet.

Ferdigheter:

Studenten kan ...

 • anvende sine faglige kunnskaper kritisk og reflektere over egen praksis.
 • mestre komplekse situasjoner innen sin kliniske spesialitet.
 • gjennomføre en litteraturstudie innenfor et relevant diabetesfaglig tema.

Generell kompetanse:

Studenten kan...

 • foreta selvstendige kliniske vurderinger om sykepleietiltak både mht. undersøkelse, forebygging, behandling og oppfølging
 • foreta selvstendige kliniske vurderinger hvor brukerens/pasientens sykepleietilbud ses i en tverrfaglig sammenheng og på tvers av tjenestenivåene
 • samhandle med pasienter/brukere, deres pårørende og andre yrkesgrupper ved planlegging, organisering og utøvelse av tiltak i helsetjenesten
 • bidra til innsikt og kompetanse i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid slik at tjenestetilbudet til pasienter/brukere blir sammenhengende på tvers av tjenestesteder og -nivå.
 • innhente spesialisert kunnskap fra relevante fagområder og tilpasse og anvende kunnskapen i utøvelsen av rollen som diabetessykepleier.
 • lede planlegging og gjennomføring av fagutviklingstiltak i egen praksis.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Seminarer med fremlegg og opposisjon
 • Seminar med ferdighetstrening knyttet til fagledelse, kommunikasjon og argumentasjon
 • Gruppearbeid
 • Selvstudie
 • Praksisstudier

For å kunne videreutvikle praktiske ferdigheter innen spesialiteten er det i løpet av dette emnet lagt opp til 150 timer klinisk praksis (4 uker) (hospitering) (se også under arbeidskrav). Praksis bør fortrinnsvis være på et annet sted enn eget arbeidssted. Praksissted velges i samråd med Høgskulen på Vestlandet (HVL). Kliniske studier er obligatorisk, og fravær utover 10 % må tas igjen etter avtale for at praksisstudiene kan godkjennes. Det bør være en tydelig sammenheng mellom valg av tema i fordypningsoppgave og kliniske studier. Det vil si at det skal være sammenheng mellom mål for fordypning i kliniske studier og problemstilling i fordypningsoppgaven. Kompetanse i å anvende forskningsbasert kunnskap i praksis skal tydeliggjøres i dette emnet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

1: Praksisstudier (150 timer) i kommune- eller spesialisthelsetjenesten inkludert innlevering av skriftlige læringsutbytte- og evalueringsrapporter fra hvert praksissted.

2: Todelt seminar i diabetes fagledelse og fagutvikling: 1) seminar i fagledelse med fokus på tverrfaglig arbeid og øvelse i kunnskapsbasert argumentasjon og 2) seminar med presentasjoner og diskusjoner om muligheter og barrierer for fagledelse og fagutvikling i ulike deler av helsetjenesten.

3: Seminar med fremlegg og opposisjon på fordypningsarbeidets problemstilling og litteratursøk. Forskingsspørsmål, det systematiske litteratursøket, valg av artikler for inklusjon samt utkast (disposisjon) til fordypningsoppgavens metodekapittel leveres inn på oppgitt dato i etterkant av seminaret.

4: Fagseminar med presentasjon av fordypningsoppgaven (litteraturstudien) i sin helhet, men med hovedfokus på resultater. Studentene presenterer sine oppgaver og får innspill på momenter til oppgavens diskusjon. Seminaret finner sted ca. 3 uker før innlevering av oppgaven.

Godkjente læringsaktivitet er gyldig til og med neste ordinære studieløp.

Vurderingsform

Eksamen

Skriftlig individuell fordypningsoppgave med et omfang på maksimalt 5000 ord. Tema for skriftlig fordypningsarbeid er selvvalgt, men knyttet til: 1) forskningsprosjekter ved HVL 2) prosjekter i praksisfeltet eller 3) tema som er relevant for diabetessykepleier. Tema kan med fordel knyttes til tema for senere masterprosjekt. Fordypningsoppgaven skal være en litteraturstudie. Kan skrives som en rapport etter gitte retningslinjer eller som en artikkel tilpasset et valgt tidsskrifts manuskriptveileder.

Vurderingsuttrykk

Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen

Ved ikke bestått (karakter F) må studenten bearbeide sin oppgave til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler kan benyttes fritt i arbeidet med fordypningsoppgaven.

Mer om hjelpemidler