Hopp til innhald

DRA303A Dramapedagogikk

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet bygger videre på DRA301A og DRA302, og vil skape en tydeligere innføring i dramapedagogisk historie og teori, der sammenheng mellom drama, teater, pedagogikk og danning forsterkes. Emnet inkluderer kunstneriske og pedagogiske prosesser innen drama, samt teoretiske analyser av dramaforløp/prosessdrama (Drama in Education/Process drama). Emnet dekker det metodiske grunnlaget for planlegging og ledelse av dramaprosesser. Dette inkluderer det å erfare fra deltakerperspektiv. Emnet inneholder et prosjekt der studentene skal gjøre seg kjent med dramapedagogiske og didaktiske grep og anvende dette verktøyet i en dramapedagogisk praksis. Emnet kombinerer praktisk arbeid i drama med teoretiske studier.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om de store linjene i dramapedagogikkens historie
 • har bred kunnskap om fagtradisjon, fagets plass i barnehage, skole, kulturliv og samfunn.
 • har kunnskap om sentrale dramapedagogiske metoder, teknikker og konvensjoner.
 • har kunnskap om dramaturgiske fortellergrep

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende og gjenkjenne dramapedagogiske retninger.
 • kan anvende metoder, konvensjoner og teknikker i eget arbeid.
 • kan gjenkjenne dramaturgiske fortellergrep i dramaforløp.

Generell kompetanse

Studenten

 • er orientert om dramapedagogiske retninger internasjonalt
 • kan bygge opp og lede eget dramaforløp
 • kan analysere dramaturgiske grep i andres dramaforløp

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

DRA301A og DRA302

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen foregår i form av forelesninger, workshops og veiledning. Av hensyn til videre progresjon i studiet forutsettes aktiv deltaking i undervisning, selvstendige litteraturstudier og at studentene møter forberedt til veiledning. Det forventes at studentene danner kollokviegrupper.

Praksis i barnehage, grunnskole eller kulturskole inngår som del av de obligatoriske læringsaktivitetene.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 1. I par skal studentene lage et foredrag om én av pionerene i dramapedagogikken og presentere dette for lærer og medstudenter.
 2. I par/gruppe skal studentene utvikle og lede et dramaforløp for valgt målgruppe og knytte målsetning til målgruppens læreplan/rammeplan. Dette blir gjennomført i løpet av tre dager punktpraksis.
 3. Det er minimum 80 % obligatorisk oppmøte i undervisningen.

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktiviteter får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) i løpet av semesteret. Obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent senest tre uker før eksamen.

Vurderingsform

Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe.

Studentene får tildelt tre dramaforløp. Studenten skal velge ett av disse og gjøre en dramaturgisk analyse av valgt forløp. Analysen skal knyttes til teori og det skal brukes referanser. Omfang: 4000 ord.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. For mer informasjon om bruk av kunstig intelligens (KI) se Innlevering av heimeeksamen og oppgåver - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

Mer om hjelpemidler