Hopp til innhald

ELE125 Audioforsterkere

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler kretsteknikker som er nyttige i aktive kretser basert på diskrete og integrerte komponenter. En skal lære å analysere og konstruere småsignal- og effektforsterkere generelt og spesielt med hensyn på problemstillinger som er aktuelle i audiosammenheng.

innhold

 • Ekstraelementsetningen. Den asymptotiske forsterkningsformelen. Blackmans impedansformel.
 • Frekvensresponsberegninger.
 • Stabilitetsteori.
 • Støyanalyse (kretsenes egengenererte støy).
 • Grunnleggende kretser med transistorer.
 • Forspenningsteknikker.
 • Differensialforsterkere.
 • Småsignalforsterkere med volum- og tonekontroll.
 • Effektforsterkere.
 • Strømforsyninger.
 • Termisk analyse og design.
 • Harmonisk forvrengning.
 • Kretskortkonstruksjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har grunnleggende kunnskap om

 • moderne kretsteknikk
 • oppbygging og virkemåte til lineære forsterkere

Ferdigheter

Studenten kan

 • analysere tilbakekoblede forsterkere
 • konstruere tilbakekoblede forsterkere
 • gjøre forsterknings-, frekvensrespons-, støy- og stabilitetsberegninger
 • bruke simuleringsverktøy
 • arbeide i relevante laboratorier og beherske aktuelle metoder og verktøy

Generell kompetanse

 • Studenten kan analysere og konstruere forsterkere på en strukturert måte.
 • Studenten kan formidle faglig informasjon knyttet til teori, problemstillinger og løsninger.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

1. studieår og ELE115 Analog instrumentkonstruksjon.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger med eksempler. Oppgaveregning. Laboratoriearbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

6 innleveringer, 3 laboratorieoppgaver.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Lærebøkene i faget. Egne skriftlige notater. Alle typer kalkulator.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOE115 - Audioforsterkere - Reduksjon: 10 studiepoeng