Hopp til innhald

ELE217 Signalbehandling

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om signalbehandling. Oversikt over det teoretiske og praktiske grunnlaget for transmisjon.

Kurset gir en introduksjon til digital signalbehandling. Det gis en beskrivelse av digitale og tilhørende analoge systemer. Grunnleggende konsepter i digital signalbehandling, diskrete signaler og systemer.

z-plan og z-transformasjon. Design av enkle IIR og FIR filtre. Fouriertransformering og FFT.

Kurset tar sikte på å gi studenten god forståelse av transmisjon. Temaer som behandles er byggeblokker for transmisjon og hvordan de virker. Kurset skal gi innsikt i hvordan ulike transmisjonsmetoder kan implementeres, samt hvilke fysiske begrensninger som gjelder. Videre er det et mål at en skal oppnå kunnskap om hvordan transmisjonsnett er bygget opp, funksjonalitet og begrensninger.

Komponenter: optiske fibre, antenner for trådløs kommunikasjon, kabler, sender, filtre, forsterker og mottaker.

Analog til digital konvertering, kryptering, informasjonsteori, kanalkapasitet, kildekoder, kanalkoder, modulasjon, demodulasjon, dekoding, deteksjon, digital til analog konvertering.

Transmisjonssystem: sender, medium, og mottaker.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Studenten har kunnskap om digital signalprosessering, diskrete systemer, z- og s-planet og filtre
  • Studenten har kunnskap om de komponentene et transmisjonssystem består av
  • Studenten har kunnskap om hvordan en designer et transmisjonssystem

Ferdigheter

  • Studenten kan beregne digitale signaler og filtre
  • Studenten kan velge komponenter for et transmisjonssystem
  • Studenten kan vurdere transmisjonssystem

Generell kompetanse

  • Studenten kan formidle faglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger innenfor fagfeltet signalbehandling og kommunikasjon

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Matematikk kunnskap tilsvarende de to matematikk kursene gitt i studiet og studiets grunnleggende elektronikk og digitalteknikk.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesing, obligatorisk arbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

6 obligatoriske øvinger utført alene eller i grupper, må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Aktuelle former kan være innleveringer, presentasjoner og skoleprøver.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler (som ikke innebærer kommunikasjon med andre personer under eksamen) er tillatt. Spørsmål og avklaringer med faglærere er tillatt.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • ELE127 - Signalbehandling og optisk kommunikasjon - Reduksjon: 5 studiepoeng