Hopp til innhald

ELE304 PLS programmering

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler oppbygning, programmering og bruk av programmerbare logiske styringer for bruk i industrielle anlegg.

 • Programmeringsspråk basert på internasjonal Standard IEC 61131-3
 • Signaltyper, signalgivere og aktuatorer
 • Digitale- og analoge styringer
 • Sekvensielle styringer
 • Buss systemer
 • Menneske/maskin kommunikasjon
 • Teoretisk og praktisk opplæring i bruk av programmerbare logiske styringer
 • Kunnskaper om samvirke mellom PLS-er og industrielle anlegg.
 • Bruk av simuleringsverktøy.

Praktisk laboratoriearbeid er sentralt i kurset.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

Studenten…

 • har kunnskaper om Simatic PLS system
 • har kunnskaper om sikring, styring og regulering og overvåking
 • har kunnskaper om programmering av PLS system
 • har kunnskaper om HMI system

Ferdigheter:

Studenten…

 • kan programmere PLS i strukturert tekst
 • kan analysere komponentene i en PLS og konfigurere denne
 • kan simulere programfunksjoner og feilsøke programmer

Generell kompetanse

studenten…

 • kan formidle informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger innen fagfelt programmerbare logiske styringer.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende programmering i et høynivåspråk

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger.
 • Asynkrone videoer, digitale forelesninger.
 • Praktiske oppgaver enkeltvis og i grupper.
 • Laboratorieoppgaver.

Obligatorisk læringsaktivitet

5 godkjente laboratorieøvinger.

Vurderingsform

Skriftlig (digital) skoleeksamen, 4 timer.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

PC/MAC og valgfri kalkulator.

Studentene må medbringe egen PC/MAC. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamenen må være installert og testet før eksamensdagen.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ELE105 - Industrielle styresystem - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ELE116 - Kontrollsystem - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • IN2-301 - Industriell IKT - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ELE252 - Grunnlegjande PLS programmering - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ELE116D - Kontrollsystem - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • MAS314 - Programmering av industrielle styringssystemer - Reduksjon: 10 studiepoeng