Hopp til innhald

ERG300 Kunnskapsutvikling i ergoterapi

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Dette emnet har fokus på kunnskapsutvikling i ergoterapi. Innholdet fokuserer på ergoterapifaglige intervensjoner og utviklingsprosjekt i lys av kunnskapsbasert praksis, og kunnskapsgrunnlaget i ergoterapi. Det fokuseres også på vitenskapsteori, forskningsetikk og -metoder, og hvordan dette har betydning for kunnskapsutvikling i ergoterapi.

I emnet introduseres prosjektplan for bacheloroppgaven. Veilederkontrakt skal inngås, og gjelder både for arbeid med prosjektplan og bacheloroppgaven i emnet ERG390. Prosjektplanen er en obligatorisk læringsaktivitet, som skal leveres og godkjennes.

Praksisforberedelser og praksisveilederseminar i tilknytning til ERGP3 inngår i dette emnet. Som del av praksisforberedelsene vektlegges kommunikasjonsferdigheter og relasjonsbygging knyttet til pasienter/brukere, pårørende, annet helsepersonell og andre samarbeidspartnere. I tillegg fokuseres det på forflytning, digital sikkerhet og nye aktuelle behandlingsformer i ergoterapi (blant annet VR).

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten…

 • kan drøfte arbeidsprosessen i ergoterapi i lys av kunnskapsgrunnlaget
 • kan begrunne og drøfte aktuelle ergoterapitiltak i lys av kunnskapsbasert praksis
 • har kunnskap om brukermedvirkning, veiledning, kommunikasjon, etikk og relasjonsbygging
 • har kunnskap om vitenskapsteori, forskningsetikk og -metoder, og hvordan dette har betydning for kunnskapsutvikling i ergoterapi
 • har kunnskap om forskning knyttet til kunnskapsutvikling i ergoterapi
 • har kunnskap om fagutvikling og prosjektarbeid

Ferdigheter:
Studenten…

 • kan anvende relevante resultater fra forskning, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap for å treffe begrunnede valg
 • kan anvende aktiviteter metodisk for å fremme aktivitetsutførelse

Generell kompetanse:
Studenten…

 • kan planlegge et ergoterapifaglig utviklingsprosjekt, og utarbeide prosjektplan
 • kan vurdere og dokumentere ergoterapeutens fagidentitet, yrkesrolle og kompetanse

Krav til forkunnskaper

Bestått første og andre studieår.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studentaktive læringsformer som gruppearbeid, seminar, simulerings- og ferdighetstrening på SimArena, og forelesninger og selvstudier vil vektlegges i emnet. Digitale læringsressurser, som KBP på tvers og DigSam, vil benyttes som forberedelser til undervisning og for selvstudier. Et skjema med flere valgmuligheter for riktig svar benyttes til flervalgstesten.

To eller tre studenter arbeider sammen om prosjektplan for bacheloroppgaven. Studenter som av særskilte årsaker må jobbe alene, søker emneansvarlig for ERG300 og ERG390 om dette.

Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. 80 % tilstedeværelse på studentaktiv og erfaringsbasert undervisning som omfatter gruppearbeid, seminar, ferdighetstrening/simulering, veiledning og studiediskusjon
 2. Flervalgstest i vitenskapsteori og vitenskapelige forskningsmetoder
 3. Prosjektplan for bacheloroppgave, på maksimalt 1500 ord. Studentene arbeider i grupper på 2-3 studenter. Studentene får skriftlig tilbakemelding på prosjektplanen.

Studentene har to forsøk på de skriftlige læringsaktivitetene og de er gyldige i fire semestre.

Vurderingsform

Muntlig eksamen
Individuell høring på inntil 25 minutter, hvor de første 5 minuttene består av en presentasjon og deretter 15-20 minutter muntlig høring. Presentasjonen skal inneholde en kort beskrivelse av praksissted (tjenesteområde/-nivå), anonymisert pasient eller gruppe og ergoterapeutisk intervensjon, samt bakgrunn og begrunnelse for valgt intervensjon/ergoterapi.

Fokus for den muntlige høringen vil være på studentens begrunnelse av valgt intervensjon og refleksjon over samhandling og kommunikasjon med pasient/bruker og aktuelle samarbeidspartnere (som pårørende, andre helseprofesjoner) ut fra læringsutbyttebeskrivelsene for emnet. Kritisk refleksjon over den ergoterapeutiske intervensjon vil også være i fokus.

Tid og sted for eksamen publiseres på Canvas.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ny muntlig eksamen arrangeres etter samme form som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Forberedt muntlig presentasjon og notater kan tas med til muntlig eksamen.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BER305 - Aktivitet og deltaking som terapi - Reduksjon: 10 studiepoeng