Hopp til innhald

FHA-P1 Praksis knyttet til kosthold

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Studenten skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen og med de supplerende retningslinjene for praksis.

Studentene i «Arenaer for kostholdsarbeid» skal ha sammenhengende praksis (som tilsvarer to fulle arbeidsuker) ute i en offentlig eller privat institusjon som tilbyr mataktivitet/måltider, primært med et forebyggende og/eller helsefremmende fokus: For eksempel barnehager, skolefritidsordninger, kantiner i ungdomsskole eller videregående skole, sykehus, aktivitetssenter for eldre, alders- og sykehjemsinstitusjoner eller andre aktører innen mat og kostholdsarbeid.

Praksisen vil fortrinnsvis foregå i Bergensområdet og gjennomføres høsten andre studieår. Reiseutgifter innen Sone Bergen i forbindelse med praksis må dekkes av den enkelte student.

Praksisperioden er en obligatorisk del av bachelorstudiet i folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet og gjennomføres høsten andre året. Noe praksis kan foregå på kveldstid/helg.

Læringsutbytte

Ved fullført praksisemne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

  • har kunnskap om hvordan mataktivitet og måltider kan brukes i et forebyggende og helsefremmende perspektiv på arenaer til ulike målgrupper

Ferdigheter

Studenten

  • kan planlegge og gjennomføre mattiltak og måltider med utgangspunkt i teori, rammevilkår i arenaer og behov hos ulike målgrupper
  • kan samarbeide og kommunisere med kollegaer, samarbeidspartnere og målgrupper

Generell kompetanse

Studenten

  • kan planlegge og gjennomføre mat- og måltidstiltak på ulike arenaer i tråd med etiske krav og retningslinjer.
  • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
  • har evne til å fremstå profesjonelt i møte med kollegaer, samarbeidspartnere og målgrupper

Studenten skal også:

  • ha møtt opp til rett tid og sted og vært til stede i praksisperioden
  • ha utført pålagte oppgaver på en tilfredsstillende måte
  • ha vist tilfredsstillende evne, interesse og vilje til samarbeid og kommunikasjon med målgrupper og ansatte på arenaen.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Under praksis skal studenten ta del i aktuelle oppgaver på praksisstedet, som eksempelvis observasjon, møter, veiledning, planlegging av mataktiviteter/måltider, daglige forberedelser og rutiner samt gjennomføring av måltider/mataktiviteter på praksisstedet. Det forventes at studentene deltar aktivt i de oppgavene praksisstedet pålegger dem, møter til rett tid og er til stede hver dag i praksisperioden. Avhengig av type arbeidsplass kan individuelle supplerende oppgaver bli gitt for å dekke alle læringsutbytter.

Obligatorisk læringsaktivitet

Deltakelse i 2 ukers praksisopplæring inkludert forberedelse, gjennomføring og etterarbeid er obligatorisk. Studenten følger arbeidsdagen og arbeidsoppgavene til praksisveileder så langt det er mulig, inkludert eventuelt teamarbeid, møter og annet samarbeid.

Studenten skal skrive et refleksjonsnotat eller levere rapport, etter avtale med emneansvarlig, og holde et muntlig fremlegg i klassen ved praksisoppsummering.

Vurderingsform

Praksis, 2 uker.

Karakterskala: Bestått/Ikke bestått.

Forenklet, skriftlig sluttvurdering. Ved eventuelt ikke bestått praksisperiode skal studenten ha skriftlig begrunnelse for karakteren.

Dersom en student blir vurdert til ikke bestått har vedkommende rett til ett (1) nytt forsøk, jfr. forskrift om studier og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet. Forenklet sluttvurdering blir gitt etter at praksisperioden er gjennomført. For øvrige regler og rutiner se retningslinjer for praksis i utdanningen.

Praksisperioden må være godkjent for å kunne begynne på bacheloremnet, FHA1112.

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler