Hopp til innhald

FHA518 Arenaer for kostholdsarbeid

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet bygger på Basics in Nutrition and Health og er et teoretisk og praktisk emne som skal forberede studentene til å arbeide med kosthold på ulike arenaer og med ulike målgrupper i folkehelsearbeidet. Emnet gjennomføres i høstsemesteret andre studieår. Emnet har fokus på å utvikle kunnskap om folkehelsearbeid knyttet til kosthold og måltider, og vil også gi praktisk erfaring med kostholdsarbeid på ulike arenaer.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om kostholdsrelaterte strategier i et forebyggende og helsefremmende  perspektiv
 • har kunnskap om kostholdsrelaterte utfordringer på ulike arenaer for folkehelsearbeid
 • har kunnskap om hvordan faktorer på ulike nivåer påvirker matvalg og holdninger til mat og helse
 • har kunnskap om maten og måltidenes betydning i et folkehelseperspektiv
 • har kunnskap om kostholdskommunikasjon og kildekritikk

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre mat- og måltidstiltak i ulike sosiale kontekster og på ulike arenaer
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse i arbeidet med mat og måltider og justere denne under veiledning
 • kan reflektere over styrker og svakheter ved ulike typer kostholdsrelaterte tiltak
 • kan reflektere over utfordringer og muligheter knyttet til kostholdskommunikasjon på ulike arenaer og for ulike målgrupper
 • kan formidle kostholdstema populærvitenkapelig 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende teoretisk fagkunnskap om kosthold og helsefremming til å løse praktiske problemstillinger
 • kan planlegge og gjennomføre mat- og måltidstiltak på ulike arenaer i tråd med etiske krav og faglige retningslinjer
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger i arbeidet med forebyggende og helsefremmende kosthold lokalt og nasjonalt
 • kan demonstrere grunnleggende kompetanse i akademisk skriving og kildehåndtering

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

FHA112 og FHA318

Undervisnings- og læringsformer

Sentrale arbeidsformer i emnet er forelesninger, gruppesamarbeid, individuelt arbeid, praktisk matlaging, veiledning i gruppe og individuelt, ekskursjoner og praksis på ulike arenaer. Emnet har obligatoriske læringsaktiviteter knyttet opp mot ulike læringsmål for at studentene skal ta en aktiv rolle i læringsprosessen. Det er krav om minimum 80% tilstedeværelse i undervisning med obligatoriske læringsaktiviteter. Ved fravær som overstiger dette må studenten gjennomføre tilsvarende opplegg på egen hånd, og dokumentere dette i form av logg eller lignende. Nærmere informasjon blir gitt av faglærer. 

To ukers obligatorisk praksis (100 % frammøteplikt) på ulike institusjoner med fokus på mat og måltider inngår i studiet, samt en oppgave knyttet til kostholdsarbeid i praksisperioden. Nærmere informasjon om praksis angis i egen emneplan, og blir gitt av praksisansvarlig.

Materialkostnader i praktisk undervisning: kr. 300,-. Kostnader ved ekskursjoner: ca. kr. 80/økt for buss/bybane. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Arbeidskrav i emnet inkluderer

 • Individuell caseoppgave med praktisk, muntlig og skriftlig del 
 • Gruppeoppgave: Lage podkastepisode om egenvalgt tema

For å ha rett til å ta eksamen må arbeidskrav være godkjent. 

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 5 timer. 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler