Hopp til innhald

FHA812 Fysisk aktivitet og helsefremmende arbeid

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

FHA812 bygger videre på FHA212 og FHA612 og er et prosjektbasert fag der studentene får erfaring med å arbeide selvstendig med ulike målgrupper, arenaer og aktører i lokalmiljøet. Målet er å utvikle innovative tiltak for å få befolkningen mer fysisk aktiv. Entreprenørskap er sentralt. Det blir lagt vekt på aktivitet i et livsløpsperspektiv, der forskningsbasert kunnskap og valg av strategi for det helsefremmende arbeidet står sentralt. Emnet gjennomføres parallelt med FHA912.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om fysisk aktivitet og helsefremmende arbeid for ulike grupper i et livsløpsperspektiv
 • har bred kunnskap om ulike arenaer for fysisk aktivitet og helsefremmende arbeid 
 • har inngående kunnskap om kartlegging, planlegging og gjennomføring av helsefremmende tiltak med vekt på fysisk aktivitet
 • har kunnskap om prosjektarbeid, prosjektledelse og tverrfaglig samarbeid
 • har kunnskap om mestring og motivasjon som påvirkningsfaktorer i forhold til psykisk helse og fysisk aktivitet
 • har kunnskap om stress, mestring og bruk av kognitive teknikker i det helsefremmende arbeidet

Ferdigheter

Studenten

 • kan kartlegge, planlegge og gjennomføre helsefremmende tiltak med vekt på fysisk aktivitet
 • kan anvende teori og metode relevant for folkehelsearbeidet på en systematisk måte
 • kan arbeide prosjektbasert med fysisk aktivitet i det helsefremmende arbeidet
 • kan analysere og diskutere etiske og faglige problemstillinger knyttet til fysisk aktivitet i folkehelsearbeidet
 • kan medvirke og legge til rette for tverrsektorielt samarbeid og kommunikasjon med og mellom ulike aktører
 • kan bruke kognitive teknikker i det helsefremmende arbeidet

Generell kompetanse

Studenten

 • har evne til å fremstå profesjonelt i samarbeidet med målgrupper, samarbeidspartnere og samfunnsaktører
 • har evne til kritisk å reflektere over hvordan helsefremmende arbeid kan brukes som strategi for økt fysisk aktivitet og helse i befolkningen
 • har kompetanse innen prosjektutvikling, kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Arbeids- og læringsformen i emnet forutsetter høy studentaktivitet, holdningsbevissthet og samfunnsengasjement. Det blir lagt til rette for obligatoriske læringsaktiviteter knyttet opp mot ulike læringsmål for at studentene kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen.

Emnet er basert på en bred tilnærming til fagstoffet gjennom temaforelesninger, gruppeaktiviteter, muntlige presentasjoner, seminarer og selvstudium. Studentene vil gjennom hele kurset arbeide med en selvvalgt prosjektoppgave. Arbeidet vil foregå i gruppe.

Entreprenørskap er sentralt i emnet og det forventes at studentene gjennom sitt prosjektarbeid oppretter egen studentbedrift i emne FHA812 og FHA912. Arbeidet skjer sammen med ulike målgrupper, samarbeidspartnere og samfunnsaktører.

Det må påregnes en del feltarbeid i lokalmiljøet. Studentene må selv dekke utgifter til ekskursjoner som lokal buss og bybane. 

Obligatorisk læringsaktivitet

For å ha rett til å ta eksamen må alle arbeidskravene være godkjent. Det er obligatorisk frammøte og krav om aktiv deltakelse fra studenten i undervisning med obligatoriske læringsaktiviteter.

 • Individuell skriftlig fordypningsoppgave på 1500 ord
 • Arrangere studentdrevet seminar knyttet til gjennomført prosjektarbeid. Gruppevis muntlig presentasjon av prosjektarbeidet i samarbeid med FHA912.

Vurderingsform

 • Del 1: Skriftlig semesteroppgave i gruppe, 4000 ord. Vekting 50 % av endelig karakter. 
 • Del 2: Muntlig gruppeeksamen bestående av Pecha Kucha presentasjon, reklamevideo av prosjektet/studentbedriften, samt påfølgende spørsmål. Vekting 50 % av endelig karakter.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått tas som utsatt/ny eksamen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ny eksamen gjennomføres som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Semesteroppgave i gruppe: Alle

Muntlig gruppeeksamen: Ingen

Mer om hjelpemidler