Hopp til innhald

FHA812 Fysisk aktivitet og helsefremmende arbeid

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

FHA812 gjennomføres i høstsemesteret tredje studieår. Emnet bygger videre på FHA212 og FHA612 og er hovedsakelig et prosjektbasert fag der studentene får erfaring med å arbeide selvstendig med ulike målgrupper, arenaer og aktører i lokalmiljøet. Målet er å utvikle innovative tiltak for å få befolkningen mer fysisk aktiv. Entreprenørskap er sentralt. Det blir lagt vekt på helsefremmende og forebyggende fysisk aktivitet i et livsløpsperspektiv, der forskningsbasert kunnskap og valg av strategi for det helsefremmende arbeidet vektlegges. Emnet gjennomføres parallelt med FHA912.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om fysisk aktivitet og helsefremmende arbeid for ulike grupper i et livsløpsperspektiv
 • har kunnskap om hvordan fysisk aktivitet kan fremme befolkningens helse og trivsel, samt forebygge psykisk og somatisk sykdom
 • har bred kunnskap om ulike arenaer for fysisk aktivitet og helsefremmende arbeid 
 • har bred kunnskap om kartlegging, planlegging og gjennomføring av helsefremmende tiltak med vekt på fysisk aktivitet
 • har kunnskap om forskningsmetoder knyttet til helsefremmende fysisk aktivitet 
 • har kunnskap om prosjektarbeid, prosjektledelse og tverrfaglig samarbeid
 • har kunnskap om bærekraftig entreprenørskap angående fysisk aktivitet 
 • har kunnskap om mestring og motivasjon som påvirkningsfaktorer i forhold til psykisk helse og fysisk aktivitet
 • har kunnskap om stress, mestring og bruk av kognitive teknikker i det helsefremmende arbeidet

Ferdigheter

Studenten

 • kan kartlegge, planlegge og gjennomføre helsefremmende tiltak med vekt på fysisk aktivitet
 • kan arbeide prosjektbasert med fysisk aktivitet i det helsefremmende arbeidet
 • kan medvirke og legge til rette for tverrsektorielt samarbeid og kommunikasjon med og mellom ulike aktører
 • kan etablere egen studentbedrift innen folkehelsearbeid
 • kan analysere og diskutere etiske og faglige problemstillinger knyttet til fysisk aktivitet i folkehelsearbeidet
 • kan skrive akademiske tekster innen helsefremmende arbeid og fysisk aktivitet med utgangspunkt i internasjonale forskningsartikler
 • kan anvende teori og forskningsmetoder relevant for fysisk aktivitet i folkehelsearbeidet på en systematisk måte
 • kan redegjøre for kognitive teknikker i det helsefremmende arbeidet

Generell kompetanse

Studenten

 • har evne til å fremstå profesjonell i samarbeidet med målgrupper, samarbeidspartnere og samfunnsaktører
 • har evne til kritisk å reflektere over hvordan helsefremmende arbeid kan brukes som strategi for økt fysisk aktivitet og helse i befolkningen
 • har kompetanse innen prosjektutvikling, kommunikasjon, tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Arbeids- og læringsformen i emnet forutsetter høy studentaktivitet, holdningsbevissthet og samfunnsengasjement. Det blir lagt til rette for obligatoriske læringsaktiviteter knyttet opp mot ulike læringsmål for at studentene kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen.

Emnet er basert på en bred tilnærming til fagstoffet gjennom temaforelesninger, gruppeaktiviteter, muntlige presentasjoner, seminarer, selvstudium og samarbeid med eksterne mentorer. Studentene vil gjennom hele kurset arbeide med en selvvalgt prosjektoppgave. Arbeidet vil foregå i gruppe.

Entreprenørskap er sentralt i emnet og det forventes at studentene gjennom sitt prosjektarbeid oppretter egen studentbedrift i emne FHA812 og FHA912. Arbeidet skjer sammen med ulike målgrupper, eksterne samarbeidspartnere og samfunnsaktører.

Det må påregnes en del feltarbeid i lokalmiljøet. Studentene må selv dekke utgifter til ekskursjoner som lokal buss og bybane. 

Obligatorisk læringsaktivitet

For å ha rett til å ta eksamen må alle obligatoriske læringsaktiviteter være godkjente.

 • Det er obligatorisk frammøte og krav om aktiv deltakelse fra studenten i undervisning med obligatoriske læringsaktiviteter. Nærmere informasjon blir gitt ved studiestart. Dette knyttes til følgende læringsutbytter: - har kunnskap om prosjektarbeid, prosjektledelse og tverrfaglig samarbeid, - kan arbeide prosjektbasert med fysisk aktivitet i det helsefremmende arbeidet, - kan etablere egen studentbedrift innen folkehelsearbeid, - har kompetanse innen prosjektutvikling, kommunikasjon, tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid
 • Individuell skriftlig fordypningsoppgave på 1500 ord. Arbeidet knyttes til læringsutbyttene: - har kunnskap om forskningsmetoder knyttet til helsefremmende fysisk aktivitet, - kan anvende teori og forskningsmetoder relevant for fysisk aktivitet i folkehelsearbeidet på en systematisk måte, - kan skrive akademiske tekster innen helsefremmende arbeid og fysisk aktivitet med utgangspunkt i internasjonale forskningsartikler, - har evne til kritisk å reflektere over hvordan helsefremmende arbeid kan brukes som strategi for økt fysisk aktivitet og helse i befolkningen
 • Arrangere studentdrevet seminar knyttet til gjennomført prosjektarbeid. Gruppevis muntlig presentasjon av prosjektarbeidet i samarbeid med FHA912. Dette knyttes til læringsutbyttene: - har evne til å fremstå profesjonelt i samarbeidet med målgrupper, samarbeidspartnere og samfunnsaktører, - kan medvirke og legge til rette for tverrsektorielt samarbeid og kommunikasjon med og mellom ulike aktører

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktivitet får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ arbeidsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre uker før eksamensperioden begynner.

Vurderingsform

 • Del 1: Skriftlig semesteroppgave i gruppe, 4000 ord. Vekting 50 % av endelig karakter. 
 • Del 2: Muntlig gruppeeksamen bestående av Pecha Kucha presentasjon, reklamevideo av prosjektet/studentbedriften, samt påfølgende spørsmål. Vekting 50 % av endelig karakter.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått tas som utsatt/ny eksamen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ny/utsatt eksamen:

 • Del 1: Det er mulig å levere forbedret versjon i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives helt ny semesteroppgave.
 • Del 2: Ny eksamen gjennomføres som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Semesteroppgave i gruppe: Alle hjelpemidler er tillatt

Muntlig gruppeeksamen: Ingen hjelpemidler 

Mer om hjelpemidler