Hopp til innhald

FHA912 Kostholdsarbeid i samfunnet

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet bygger videre på FHA318 Basics in Nutrition and Health og FHA518 Arenaer for kosthaldsarbeid, og gjennomføres i høstsemesteret tredje studieår. Det er et teoretisk og praktisk fag som skal forberede studentene til å arbeide selvstendig med ulike målgrupper og på arenaer i samfunnet. Emnet har fokus på idéutvikling og drift av aktuelle prosjekter innen kosthold og folkehelse. Emnet gjennomføres parallelt og i samarbeid med FHA812.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om kartlegging, planlegging og gjennomføring av helsefremmende tiltak med vekt på kosthold  
 • har kunnskap om prinsipper og strategier for implementering av forebyggende og helsefremmende kostholdstiltak
 • har kunnskap om bærekraftig entreprenørskap innen kosthold
 • har kunnskap om brukermedvirkning 
 • har kunnskap om barrierer i kostholdsarbeid
 • har kunnskap om ulike studiedesign innen kostholdsforskning

Ferdigheter

Studenten

 • kan kartlegge, planlegge og gjennomføre helsefremmende tiltak med vekt på kosthold
 • kan formidle helsefremmende kunnskap innen kosthold og medvirke til kommunikasjon med og mellom ulike aktører 
 • kan tilpasse råd og informasjon om kosthold basert på målgruppenes nivå i et livsfaseperspektiv
 • kan bruke pedagogiske planleggingsmetoder innen kostholdsformidling
 • kan involvere brukere i planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjekter
 • kan bruke kunnskap om sosiale og kulturelle ulikheter i helse og kosthold i folkehelsearbeidet
 • kan etablere egen studentbedrift innen folkehelsearbeid
 • kan bruke nasjonal og internasjonal forskningslitteratur som grunnlag for kunnskapsbasert folkehelsearbeid
 • kan bruke vitenskapelige metoder, herunder ulike design, analyse- og målemetoder, relevante for prosjektkartlegging og -evaluering
 • kan kritisk vurdere og etisk reflektere over eget og andres folkehelsearbeid 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende nytenkning innenfor kosthold og folkehelse, og bidra til endringsprosesser
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere kostholdsprosjekt rettet mot målgrupper
 • kan kritisk reflektere rundt betydningen av kunnskapsbasert folkehelsearbeid innen kosthold

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Arbeids- og læringsformen i emnet forutsetter høy studentaktivitet, holdningsbevissthet og samfunnsengasjement. Det blir lagt til rette for obligatoriske læringsaktiviteter knyttet opp mot ulike læringsmål for at studentene kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen.

Emnet er basert på en bred tilnærming til fagstoffet gjennom temaforelesninger, gruppeaktiviteter, muntlige presentasjoner, seminarer, selvstudium og samarbeid med mentorer fra næringslivet. Studentene vil gjennom hele kurset arbeide med en selvvalgt prosjektoppgave. Arbeidet vil foregå i gruppe.

Entreprenørskap er sentralt i emnet og det forventes at studentene gjennom sitt prosjektarbeid oppretter egen studentbedrift i emne FHA812 og FHA912. Arbeidet skjer sammen med ulike målgrupper, eksterne samarbeidspartnere og samfunnsaktører.

Det må påregnes en del feltarbeid i lokalmiljøet. Studentene må selv dekke utgifter til ekskursjoner som lokal buss og bybane. 

Obligatorisk læringsaktivitet

For å ha rett til å ta eksamen må alle obligatoriske læringsaktiviteter være godkjent. Det er obligatorisk frammøte og krav om aktiv deltakelse fra studenten i undervisning med obligatoriske læringsaktiviteter. Nærmere informasjon vil bli gitt ved studiestart.

 • Gruppeoppgave som består i å planlegge og gjennomføre praktisk kostholdsformidling rettet mot aktuelle målgrupper/arenaer. Dette knyttes til følgende læringsutbytter:
  • kan formidle helsefremmende kunnskap innen kosthold og medvirke til kommunikasjon med og mellom ulike aktører 
  • kan tilpasse råd og informasjon om kosthold basert på målgruppenes nivå i et livsfaseperspektiv
  • kan bruke pedagogiske planleggingsmetoder innen kostholdsformidling
 • Skriftlig prosjektrapport i gruppe tilknyttet studentbedrift. Nærmere informasjon vil bli gitt av faglærer. Dette knyttes til følgende læringsutbytter:
  • kan kartlegge, planlegge og gjennomføre helsefremmende tiltak med vekt på kosthold
  • kan involvere brukere i planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjekter
  • kan bruke kunnskap om sosiale og kulturelle ulikheter i helse og kosthold i folkehelsearbeidet
  • kan bruke nasjonal og internasjonal forskningslitteratur som grunnlag for kunnskapsbasert folkehelsearbeid
  • kan bruke vitenskapelige metoder, herunder ulike design, analyse- og målemetoder, relevante for prosjektkartlegging og -evaluering

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktivitet får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ arbeidsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre uker før eksamensperioden begynner.» 

Vurderingsform

Skoleeksamen, 5 timer.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler

Mer om hjelpemidler