Hopp til innhald

FYS200 Fysioterapeutiske tiltak innen behandling, habilitering og rehabilitering

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet handler om å utvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse knyttet til fysioterapeutisk undersøkelse, vurdering av funn, målsetting, planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak. Emnet retter seg mot personer med plager/sykdom i muskel-/skjelettsystemet og skader/sykdom i sentralnervesystemet, i et livsløpsperspektiv. Det legges til grunn en bio-psyko-sosial forståelse for helse, sykdom og funksjon. Fysioterapeutiske tiltak settes i en sammenheng der begrepene behandling, (re)habilitering klargjøres. Tverrprofesjonalitet, brukermedvirkning, samvalg og autonomi er sentrale tema. Emnet bygger på kunnskap og ferdigheter fra 1.studieår.

Innhold i emnet er: 

 • Anvendt funksjonell anatomi
 • Fysiologi - teori og anvendelse inkludert fordypning i respirasjons-, sirkulasjons- og muskelfysiologi
 • Medisinsk teori knyttet til muskel-/skjelettproblematikk deriblant ortopediske problemstillinger, revmatologi, uspesifikke smertetilstander og psykosomatiske plager, samt teori knyttet til skader og sykdom i det sentrale og perifere nervesystemet. I tillegg fokuseres det på Downs syndrom, ADHD og DCD/motorisk usikre barn
 • Trenings- og bevegelseslære, herunder medisinsk treningslære og arbeidsfysiologi
 • Kommunikasjon og relasjonskompetanse
 • Veiledning og instruksjon, individuelt og i gruppe,
 • Teori og praksis om motorisk utvikling, - læring/- relæring og - kontroll, samt nevroanatomi og -fysiologi om funksjon, dysfunksjon og plastisitet
 • Fysioterapiteori knyttet til behandling av pasienter i alle aldre med muskel-/skjelett-plager/sykdom og med skader/sykdom i sentralnervesystemet
 • Teori og praksis om fysioterapeutiske tiltak som øvelser, leddmobilisering, massasje og fysikalske behandlingsmetoder
 • Hjelpemidler - når, hva og hvordan

Pasientdager i emnet tilsvarer 6 dagers praksisstudier.

Emnet går parallelt med FYS210.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Læringsutbytter som er markert med stjerne betyr at læringsutbytter er knyttet til Forskrift for felles rammeplan for helse- og sosialutdanningene.

Kunnskap:                    Studenten… 

 • forstår betydningen av hvordan miljø og helse påvirker meningsfull aktivitet og deltagelse ved målsetting og planlegging av tiltak    
 • kan forklare hvordan funksjonsendring har betydning for tilpassing av tiltak til indivitets forutsetninger og behov 
 • Kan oppsummere og diskutere ulike diagnosegrupper knyttet til muskelskjelett- og sentralnervesystemet  
 • kan bruke kunnskap om nervesystemet til å tolke betydningen det har for bevegelse og aktivitet  
 • kan redegjøre for forskjellige perspektiv på smertemekanismer og sammenligne nevrologiske, fysiologiske og fenomenologiske smerteteorier
 • kan forklare smerte og smertemekanismer til pasienter og andre målgrupper
 • kan oppsummere teorier om motorisk utvikling, -læring og -kontroll
 • kan forklare hvordan bevegelse, aktivitet og deltakelse kan brukes som behandlende og hab-/rehabiliterende tiltak, på individ- og samfunnsnivå
 • kan sammenligne og forklare ulike teorier om mestring
 • kjenner til hvordan kommunikasjon og veiledning kan brukes for å støtte pasienter og brukere med ulike funksjonsutfordringer i deres lærings- og mestringsprosesser

Ferdigheter: Studenten…

 • kan reflektere over sammenhengen mellom fysioterapeutiske undersøkelser og undersøkelsesfunn, og vurdere den kliniske verdi av disse for målsetting og tiltak og kan stille gitte kliniske diagnoser
 • kan beherske planlegging og gjennomføring av fysioterapeutiske tiltak for alle aldersgrupper på ulike arenaer
 • kan bruke egen kropp og hender med tydelighet, presisjon, trygghet, varhet og respekt i undersøkelse og behandling
 • kan reflektere over forutsetninger for god kommunikasjon
 • kan demonstrere bruk av grunnleggende prinsipper i treningslære og arbeidsfysiologi
 • * kan reflektere over hvordan fysioterapeuter kan identifisere mennesker som er utsatt for omsorgssvikt, vold og overgrep, og henvise videre ved behov

Generell kompetanse: Studenten…

 • kan relatere lokale og globale miljøfaktorer til helse og funksjonsnedsettelse og kan forklare hvordan dette påvirker helserelatert livskvalitet
 • kjenner til at omsorgssvikt vold, overgrep, rus og sosioøkonomiske forhold har betydning for helse
 • kjenner til enkelte modeller for pasientforløp og koordinerte/samordnede tjenester
 • kan redegjøre for hjelpemidler som fremmer bevegelse og funksjon, og har innsikt i tilpasning og formidling av disse

Krav til forkunnskaper

Bestått FYS100,FYS110,FYS120,FYS130 og FYS140

Undervisnings- og læringsformer

Introduksjonsforelesning knyttet til sentrale teoretiske emner.

Det legges opp til stor grad av praktisk ferdighetstrening innen temaområdene i emnet. Ferdighetstrening dekker fysioterapeutiske tiltak.

Det organiseres pasientdager der studentene i små grupper møter personer og/eller kasuistikker med en helsetilstand relevant for fysioterapi.

For at studentene skal få erfaring med planlegging og gjennomføring av aktivitetstilbud til små barn, organiseres det en barnehagedag. Studentene skal planlegge og gjennomføre et opplegg for fysisk aktivitet for en gruppe barnehagebarn.

Det legges til rette for at studenter skal få erfaring med samarbeidslæring og faglig formidling gjennom obligatoriske gruppearbeid og seminar, inkludert tverrprofesjonelt og internasjonalt samarbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Gjennomførte pasientdager (i gruppe). 
 • Gruppebasert barnehageopplegg
  • Program barnehagedag
  • Gjennomføring med evaluering
 • Flervalgtest i farmakologi 
 • Flervalgtest i treningslære
 • Tilstedeværelse på minst 80 % av obligatorisk studentaktiv undervisning
 • Seminar tverrfaglig uke
 • Hjelpemiddelkurs
 • Fullføre aktiviteter presisert i planen for Internasjonalt samarbeid

Læringsaktiviteten 3, og 4. er gyldig i 5 semestre og de resterende er gyldige i tre semestre.  

Vurderingsform

Eksamen

En todelt eksamen der begge deler teller 50 %. Både Del 1 og Del 2 må være bestått for å få bestått emnet.

Del 1: Skriftlig hjemmeeksamen over 3 dager. Basert på tilfeldig tildelt kasuistikk, skal studenten besvare en oppgave som omfatter fagområdene sykdomsteori/smerteteori, treningslære, arbeidsfysiologi, funksjonell anatomi samt motorisk læring og kontroll.  Ordgrense 1500 (+/- 10%).

Del 2: Praktisk eksamen på inntil 40 min. Studenten skal vise og begrunne en praktisk gjennomføring av behandlingsopplegg basert på en tilfeldig tildelt kasuistikk.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk på del 1 og del 2Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen Ved ikke bestått eksamen for Del 1 eller Del 2, må studenten fremstille seg til ny deleksamen. Ved Del 1 eksamen får studentene tildelt en ny og tilfeldig oppgave. Del 2 gjennomføres lik den ordinære eksamen der studenten skal vise og begrunne en praktisk gjennomføring av behandlingsopplegg basert på en tilfeldig tildelt kasuistikk.

Hjelpemidler ved eksamen

Egne småredskaper for ulike tiltak. Egne skriftlige notater.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BFY206 - Fysioterapi: undersøkelse og tiltak - teori og praksis - Reduksjon: 20 studiepoeng