Hopp til innhald

FYS390 Bacheloroppgave

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Arbeidet med bacheloroppgaven foregår i 5. og 6. semester.

Studentene skal utarbeide en bacheloroppgave som skal omhandle fysioterapispesifikke problemstillinger og som er i tråd læringsutbytte for bacheloroppgaven. Studentene skal anvende en forskningsmetode og systematisk innhente og behandle kunnskap om et fysioterapeutisk tema, planlegge og gjennomføre systematisk fagutviklingsprosjekt og gjøre faglige vurderinger i tråd med kunnskapsbasert praksis.  

Bacheloroppgaven er et arbeid som skal synliggjøre i hvor stor grad studenten kjenner sitt fag og kan formidle det gjennom å behandle et valgt tema i en skriftlig oppgave.

Fokus for arbeidet er å anvende forskning, og formidle eget arbeid.

Bacheloroppgaven kan skrives som en prosjektrapport eller et essay. Oppgaven kan være et individuelt arbeid, eller et samarbeidsprosjekt med 2 studenter (med mulighet for maksimalt fire studenter).

Bacheloroppgaven skrives i tråd med Rettleiar for bacheloroppgåve ved FHS. En veiledningsavtale skal inngås i starten av arbeidet med bacheloroppgaven. Avtalen skal signeres av student og veileder.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Læringsutbytter som er markert med stjerne betyr at læringsutbytter er knyttet til Forskrift for felles rammeplan for helse- og sosialutdanningene.

Kunnskap: Studenten… 

 • har kunnskap om forskningsetikk og metoder for innsamling og analyse av empirisk materiale
 • kjenner til vitenskaps- og kunnskapsteorier med relevans for fysioterapi  

Ferdigheter: Studenten

 • *kan tilegne seg ny kunnskap, gjøre faglige vurderinger og prioriteringer, fatte beslutninger og handle i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • *kan anvende kunnskap om klinisk resonnering til å dokumentere, kvalitetssikre, evaluere og formidle egen praksis
 • kan anvende relevante teoretiske perspektiver og kritisk tenkning i arbeid med faglige problemstillinger
 • * kan anvende digital kompetanse og bistå i utvikling av og bruke egnet teknologi for å fremme funksjon og deltakelse, både på individ- og systemnivå
 • kan vurdere risiko for uønskede hendelser og behersker metoder for å følge opp dette systematisk

Generell kompetanse: Studenten…

 • kan planlegge og gjennomføre eget arbeid selvstendig og ansvarlig
 • kan planlegge og gjennomføre systematiske fagutviklingsprosjekter og formidle fremgangsmåte og funn
 • kan planlegge og delta i tjenesteinnovasjon og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser. Kandidaten kan også anvende kunnskap om digital sikkerhet
 • *kan bidra til utvikling av god praksis gjennom nysgjerrighet, engasjement og kreativitet, både selvstendig og i samarbeid med andre

Krav til forkunnskaper

Bestått andre studieår

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studenten har ansvar for egen læringsprosess og det er studentens ansvar for å søke veiledning. Det skal inngås en veiledningsavtale.

Studentene starter med å utarbeide prosjektskisse. Deretter utarbeider studentene en prosjektplan som veileder må godkjenne før studentene kan starte datainnsamlingen.

Prosjektplanen skal utgjøre 1500 ord (eksklusiv referanser), være tydelig formulert og inneholde følgende: 

 • Tittel på bacheloroppgaven 
 • Bakgrunn som inneholder teoretisk perspektiv 
 • Problemstilling 
 • Metode 
 • Fremdriftsplan/tidsplan 
 • Referanseliste 

Det tilrettelegges for 4 timer veiledning per oppgave  To av timene er obligatoriske (1 time på prosjektplan og 1 time til selve oppgaven, Veileder hjelper til med avgrensing av problemstilling, metodevalg og faglig veiledning under utviklingen av oppgaven. Tilbakemelding gitt i seminar regnes også som veiledning.

Studenter skal ha veileders godkjenning for å oppsøke brukere/klienter/pasienter for å innhente informasjon/data til oppgaven. Veileder godkjenner når felles meldeskjema til NSD er godkjent og prosjektbeskrivelsen (inkludert brev om informert samtykke) har god nok kvalitet. Utvalg og spørsmålsstillinger skal vurderes i samarbeid med veileder.

Det tilrettelegges for følgende læringsaktivitet i emnet: Forelesninger, gruppearbeid, seminarer, kurs i litteratursøk, veiledning individuelt og i grupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 • 80 % i studentaktiv undervisning (seminar og gruppearbeid)
 • 2 timer veiledning
 • Prosjektplan med et omfang på 1500 ord 

Læringsaktivitetene er gyldig i tre påfølgende semestre.

Vurderingsform

Oppgave Bacheloroppgaven er prosjekt på maksimalt 8000 ord. Tittelside, innholdsliste, sammendrag, referanseliste og eventuelle vedlegg kommer i tillegg.

Bacheloroppgaven skal synliggjøre i hvilken grad studenten oppnår læringsutbytte for emnet, og i hvilken grad studenten anvender vitenskapelig metode og kan jobbe systematisk med en faglig problemstilling.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen Ved ikke bestått (karakter F), leverer studenten bearbeidet, skriftlig besvarelse til ny eksamen i påfølgende semester. (Veiledning til oppgaven blir begrenset)

Det er ikke anledning til å forbedre karakter ved å bearbeide en bestått bacheloroppgave. Unntak kan gjøres dersom studenten skriver nye oppgave med ny problemstilling.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BFY330 - Bacheloroppgåve - Reduksjon: 15 studiepoeng