Hopp til innhald

GE448 Snø og snøskred

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhald og oppbygging

Kursinnhald er delt inn i tre modular: (1) prosesser i snødekke, (2) danning av snøskred og (3) evaluering og reduksjon av skredfaren. I den første modulen følger studentane snøen på veg frå atmosfæren til bakken med fokus på prosesser som fører til danning av lag i snødekke. I felt graver studentane snøprofiler og lærer å skilje lag i snøen med omsyn til kornstorleik, kornform, hardheit, tettheit og fuktegheit. I den andre modulen jobbar studentane med fysikken bak stabilitet og ustabilitet i snødekke, inkludert snømekanikk og bruddmekanikk. På ein til to feltdagar evaluerer studentane ustabilitet og romleg variabilitet gjennom ein rekke stabilitets- og skjærprøver. I den tredje og siste modulen blir studentane kjent med risikoakseptmodellen, skredvarsel, sikringstiltak, kartlegging av faresone inkludert snøskreddynamikk og modellering. Studentane får sjå eksemplar på risikoaksept og sikringstiltak på ein dagsekskursjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentane vil ha:

 • kunnskap om korleis vêr og klima påverkar snøfordeling, frå småskala til fjellkjede-skala.
 • innsikt i de fysiske prosessane som fører til danning av snø i atmosfæren og omdanning av snø på bakken.
 • kunnskap om ulike typar snøskred og skreddannings-prosessar
 • kunnskap om skredfareanalyse, skadeavgrensing og førebygging

Ferdigheiter

Studentane kan:

 • beskrive eit snøprofil i felt og skilje lag i snøen i høve kornstorleik, kornform, hardheit, tettheit og fuktegheit
 • vurdere stabiliteten av snødekket ved hjelp av ulike stabilitets- og skjærprøver i felt
 • vurdere en snøskredhending med omsyn til dei underliggande fysiske prosessane på små- og storskala
 • identifisere skredterreng og skredløp ved hjelp av ulike kartkjelder og/eller i felt
 • estimere og bedømme kritisk utløpslengde beregnet med empirisk-statistiske og dynamiske modeller
 • identifisere og utnytte relevant forskingsresultat frå vitskapelege tidsskrift

Generell kompetanse

Studentane kjem til å:

 • ha ein forståing av dei store tema, fakta og problemstillingar knytt til danning av snødekke og snøskred samt skredfarevurdering, skadeavgrensing og førebygging

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

FY400 Innføring i fysikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesningar, gruppearbeid og 3-4 dagar med feltpraksis.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Deltaking i feltarbeid (3-4 dagar)
 • Innlevering av feltobservasjoner frå feltdagane i RegObs
 • Presentasjon på ein av feltdagane
 • Diskusjon av 2 vitskapelege artiklar

Vurderingsform

Skriftleg skuleeksamen, 4 timar. Bokstavkarakter A-F.

Hjelpemiddel ved eksamen

Enkel kalkulator

Ordbok på studenten sitt morsmål

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • GE4-303 - Snø og snøskred - Reduksjon: 10 studiepoeng