Hopp til innhald

HEL510 Folkehelsearbeid

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet omfatter grunnlagstenkning innen folkehelsearbeid knyttet til helsefremmende ogforebyggende arbeid med barn, unge og deres familier, på individ, gruppe og befolkningsnivå. Emnet omhandler også helsesykepleiers virkeområder og rammer, kunnskapsbasert praksis innen folkehelsearbeidet, epidemiologi og smittevernarbeid.

Innhold

 • Sentrale teorier og begreper innen folkehelsearbeidet (forebygging, helsefremming,salutogenese, empowerment, brukermedvirkning, mestring)
 • Forskjell på helsefremming og forebygging
 • Helsefremmende prosesser
 • Helsekompetanse
 • Sosiale ulikheter i helse
 • Helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom i et historisk og fremtidsrettetperspektiv
 • Lovverk, retningslinjer, politiske føringer innen folkehelsearbeidet og helsestasjons- ogskolehelsetjenesten
 • Kultursensitiv tilnærming i arbeid med urbefolkning, migranter og minoriteter, herunder samisk befolkning
 • Kunnskapsbasert praksis i folkehelsearbeidet
 • Epidemiologi som grunnlag for helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Smittevernarbeid, inkludert barnevaksinasjonsprogrammet og de enkelte sykdommene vivaksinerer mot
 • Praktiske øvelser i å sette intracutan injeksjon
 • Miljørettet helsevern

Læringsutbytte

En student med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap,ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • har avansert kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid på individ-, gruppe- og befolkningsnivå.
 • har kunnskap om helsekompetanse og hvordan variasjoner i helsekompetanse påvirker ulike brukergruppers sykdomshåndtering, mestring og egenomsorg og evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon.
 • har inngående kunnskap om aktuelt lovverk, nasjonale faglige retningslinjer, politiske føringer og administrative virkemidler som legger premissene for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i kommunale helse- og omsorgstjenester.
 • har bred kunnskap om særlige faktorer som etnisk diskriminering, hatytringer og rasisme som påvirker folkehelsen til samisk barn og unge.
 • har inngående kunnskap om epidemiologi

Ferdigheter: Studenten...

 • kan anvende kunnskapsbaserte tilnærminger i helsefremmende og forebyggende arbeid og endringsarbeid i møte med individ, grupper og befolkning.
 • kan bruke relevante kilder og en kunnskapsbasert tilnærming for systematisk folkehelsearbeid, herunder kunnskap om påvirkningsfaktorers betydning.
 • kan identifisere behov for, kartlegge, initiere og utføre smittevernarbeid, herunder barnevaksinasjonsprogrammet.

Generell kompetanse: Studenten…

 • kan bidra til forståelse og respekt for menneskers forutsetninger og vilkår for livsvalg, utvikling og helse.
 • kan anvende kunnskap og ferdigheter om urbefolkning, migranter og minoriteters særlige behov og utøver en kultursensitiv tilnærming i arbeidet.
 • kan planlegge og gjennomføre tiltak som bidrar til å fremme helse.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Det vil være ukesamlinger på studiestedet. Arbeidsformene veksler mellom fysiske og digitale forelesninger, basisgruppearbeid, ferdighetstrening, seminarer og selvstudium

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjente for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. Gruppefremlegg om helsefremmende begreper og teorier
 2. Fagnotat om forebygging, inntil 1000 ord

Godkjente læringsaktiviteter er gyldige i de to påfølgende semestre etter godkjenningen.

Vurderingsform

Individuell fem dagers hjemmeeksamen med et omfang på inntil 3000 ord.

Vurderingsuttrykk: bestått/ikke bestått

Ny eksamen: Ved ikke bestått må studenten gjennomføre eksamen med ny eksamensoppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler