Hopp til innhald

HEL512 Kommunikasjon, relasjon og samhandling

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet starter opp i første semester og ses som et grunnleggende fag for yrkesutøvelse når det gjelder kommunikasjon med barn, unge og deres familier, det å bygge en relasjon til barnet, unge og familien, samt samhandling med barn, unge og familiene deres. For å få frem en helhetlig forståelse hos studenten når det gjelder helsesykepleiefaget og yrkesutøvelsen, strekker emnet seg over tre semester med vurdering i 3.semester.

Emnet omfatter kommunikasjon, relasjon og samhandling på individ, gruppe og systemnivå. Det leggesvekt på å fremme veilednings- og pedagogiske ferdigheter, og helsepedagogikk inngår i emnet.

Studenten skal også utvikle sine kunnskaper og ferdigheter i kommunikasjon og samhandling med fokus på tillit, brukermedvirkning og empowerment. Relasjonsbygging og formidling av trygghet og tillit i møte med barn, unge og deres omsorgsgivere vektlegges. Emnet vil også inneholde:

Innhold:

 • Kommunikasjon - ulike teorier
 • Konsultasjonsformer og metoder i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • Familie og ressurstenkning
 • Journalføring og dokumentasjon
 • Flerkulturelt perspektiv på familie og barndom
 • Modeller og metoder for atferdsendring
 • Tverrfaglig samarbeid på individ og systemnivå

Kommunikasjonsteori gjennomgås før kommunikasjonsøvelser. Kommunikasjonsøvelsene vil skje i trygge omgivelser i basisgruppene.

Læringsutbytte

En student med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten…

 • har avansert kunnskap om kommunikasjon og relasjonsbygging.
 • har spesialisert kunnskap om samhandling, tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid og tjenestekoordinering på individ-, gruppe- og systemnivå.
 • har inngående kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, uavhengig av kjønn, språk, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og familieform.

Ferdigheter: Studenten…

 • kan bruke kunnskapsbaserte og helsepedagogiske metoder i helseopplysning, veiledning og rådgivning.
 • kan bruke relevante metoder for å undervise i helsefremmende og forebyggende arbeid og endringsarbeid på en selvstendig måte.

Generell kompetanse: Studenten…

 • kan formidle trygghet og tillit i møte med barn, unge og deres familie/omsorgsgiver.
 • kan ivareta brukermedvirkning på individ-, gruppe- og systemnivå.
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å arbeide kultursensitivt, samt å kunne kommunisere via tolk.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil være samlingsbasert og gjennomføres i semester 1, 2 og 3 med eksamen i 3.semester.

Arbeidsformene i studiet vil veksle mellom forelesninger, seminarer, gruppearbeid, simulering, kommunikasjonsøvelser og selvstudium. Studentene arbeider i grupper med tema kommunikasjon, relasjon og samhandling knyttet til helsesykepleiers arbeid innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Kommunikasjonsøvelser foregår i grupper. Gjennom kommunikasjonsøvelser skal studentene oppøve ferdigheter i kommunikasjon og formidling. Kommunikasjons- og praktiske øvelser krever obligatorisk tilstedeværelse og deltakelse.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjente for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. To kommunikasjonsøvelser.

Godkjente arbeidskrav er gyldige i to semestre etter godkjenning.

Vurderingsform

Individuell muntlig eksamen

 1. Studenten trekker et tema fra læringsutbyttebeskrivelsen HEL512, og gjør rede for hvordan hen vil gå frem i en gitt situasjon med utgangspunkt i relevant teori om kommunikasjon, samtale og veiledning. Studenten får tid til forberedelse i forkant av muntlig høring og spørsmål.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen Ved ikke bestått fremstilles studentene til ny muntlig eksamen med trekk av nye tema.

Hjelpemidler ved eksamen

Notater fra forberedelse.

Mer om hjelpemidler