Hopp til innhald

HMA804 Leiingsteori innan rehabilitering

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhald og oppbygging

Formålet med dette emnet er å bygge kompetanse på sentrale teoriar knytt til leiing i rehabilitering. Dette inkluderer teoriar knytt til personlege og generelle eigenskapar hjå leiar, og leiarskap basert på prosess og måloppnåing.

Læringsutbytte

Ein student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten…

  • har inngåande kunnskap om leiingsteoriar og bruk av desse i ulike samanhengar
  • har inngåande kunnskap om korleis ulike økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle faktorar formar leiingsteori og praksis generelt og i Noreg

Ferdigheiter:
Studenten…

  • kan bruke ulike teoretiske tilnærmingar, analyseverktøy og rammeverk innanfor ulike rehabiliteringskontekster

Generell kompetanse:
Studenten…

  • kan identifisere og analysere leiingsfaglege problemstillingar som er relevante for rehabilitering frå ulike perspektiv

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Dette emnet er eit heildigitalt emne som består av innspelte forelesingar, oppgåver og anna digitalt materiale. Studentane skal arbeide med ei oppgåve gjennom heile emnet for å synleggjere oppnåing av læringsutbyta. Det blir gitt rettleiing på dette arbeidet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Oppgåve
Skriftleg, individuell oppgåve med rettleiing, 1500 ord 0+/- 10%.

Vurderingsuttrykk
Bestått / ikkje bestått

Ny eksamen
Ved ikkje bestått eksamen kan studenten levere ei bearbeida oppgåve.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillatt.

Meir om hjelpemiddel