Hopp til innhald

ING0013 Grunnleggende fysikk (TRESS)

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Kurset inneholder:

 • Kinematikk, dynamikk og statikk i en og to dimensjoner.
 • Mekanisk energi og arbeid.
 • Bevegelsesmengde
 • Svingninger.
 • Væskestatikk
 • Termofysikk og varmelære
 • Elektrisitetslære

Bruk av programmering og modellering inngår i flere av kursets temaer.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten har kunnskap om fysiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag.
 • Kandidaten kjenner til fagets sentrale metoder, og kan definere og forklare de viktigste begrepene fra mekanikk, termofysikk og elektrisitetslære.
 • Kandidaten kjenner til energibegrepet og energianvendelser i moderne samfunn, og kan bruke det i fysiske problemstillinger.
 • Kandidaten har kunnskap om hvilke krav som stilles til forsøk.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan regne på kraft og bevegelse i to dimensjoner og på termofysiske problemstillinger.
 • Kandidaten kan regne med størrelser og enheter i SI systemet, og behersker omregning mellom enheter.
 • Kandidaten kan tegne koblingsskjema og gjøre beregninger på enkle elektriske kretser.
 • Kandidaten kan identifisere variabler som forekommer i idealiserte modeller med fysiske størrelser i virkeligheten.
 • Kandidaten kan gjennomføre forsøksarbeid på en kvalifisert og sikker måte, gjøre målinger, tolke resultatene og skrive rapport.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan gjøre greie for prinsipper for naturvitenskapelig tenking.
 • Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av fysiske begreper og størrelser.
 • Kandidaten forstår sammenhengen mellom fysikk og kjemi, og teknologiske anvendelser.
 • Kandidaten forstår fysikkfagets ambisjoner om å lage kvantitative modeller av naturens fenomener.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende matematikk eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og regneverksted.

Emnet undervises i høstsemesteret. Eksamen blir avholdt i i starten av januar. Det blir gitt mulighet til å ta ny eksamen i vårsemesteret.

Da dette emnet er opptakskrav på ingeniørutdanningen, må det være bestått før en kan gå videre til tredje semester i ingeniørutdanninga.

Obligatorisk læringsaktivitet

Godkjente innleveringer

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 3 timer.

Gradert bokstavkarakter, A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

Godkjente formelsamlinger i matematikk og fysikk. Godkjent enkel kalkulator.

 • Godkjente kalkulatorer er: Casio fx-82 (Alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)
 • Eksempler på godkjente formelsamlinger: Gyldendals tabeller og formler i matematikk/fysikk, Aktiv formelsamling i matematikk for videregående skole, Fagbokforlaget

Mer om hjelpemidler