INV001 Innovasjon og endringsledelse

Gjelder for studieåret 2017/2018

Innhold

Kursets formål er å utvikle deltakernes kunnskaper og ferdigheter som vil sette dem i stand til å bidra aktivt i innovasjons- og endringsprosesser. Kurset har en praktisk tilnærming. Gjennom øvelser, oppgaver og cases utdypes teori og anvendes kunnskap på aktuelle problemstillinger for å illustrere innovasjon og endring og metoder for å håndtere dette på en hensiktsmessig måte.

Innhold:

 • Innovasjons-, endrings- og omstillingsperspektiv
 • Ledelsesteorier, endringsprosesser og endringsstrategier
 • Om innovasjonens tidsalder og innovasjonsmodeller
 • Innovasjonssystemet, næringsklynger og verdikjeder
 • Innovasjon i norske næringer
 • Teori om innovasjonsprosesser, organisering og ledelse av innovasjon
 • Innovasjon i eksisterende virksomheter, verdiskaping og intraprenørskap
 • Ulike tilnærmingsmåter og strategier for innovasjon
 • Om metoder og verktøy i innovasjonsarbeid (prosjektarbeidsformen, produkt-/tjenesteutvikling forretningsutvikling)
 • Fra tanke til forretning/gevinstrealisering
 • Coaching og selvledelse/superledelse
 • Organisasjonsutvikling/-læring
 • Motstand mot endring

Læringsutbytte

Ved fullført kurs i Innovasjons- og endringsledelse skal deltakerne kunne:

Kunnskaper

 • Beskrive sentrale teorier, modeller og strategier for endring og innovasjon i private og offentlige virksomheter.
 • Forstå teori om innovasjon, innovasjonsledelse og innovasjonsstrategi.
 • Forstå hvordan innovasjon skaper verdier og konkurransefortrinn for en virksomhet.
 • Forstå teorier om ledelse av endringsprosesser i ulike kontekster og situasjoner.
 • Forstå effekten av endring på individnivå og metoder for håndtering av dette.

Ferdigheter

 • Analysere valgt organisasjon ut fra teorier om innovasjon og endring.
 • Planlegge endringsprosesser med forslag til strategi, ledelse og metoder.
 • Anvende relevante verktøy for å kunne ivareta individet i endrings-prosesser.

Generell kompetanse

 • Kunne identifisere behov for innovasjon og endring og måter å gjennomføre slike prosesser på.
 • Studenten skal gjennom kurset ha et grunnlag for kritisk refleksjon rundt planlegging og gjennomføring av innovasjons- og endringsprosesser.

Arbeidsformer

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser.
Kurset er basert på fire helgesamlinger, kombinert med bruk av læringsportalen Addisco Learning underveis på kurset mellom samlingene.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Obligatoriske arbeidskrav

2 obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Vurdering

Deleksamen med en prosjektoppgave og en hjemmeeksamen.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Prosjektoppgaven utgjør 60% av endelig karakter og hjemmeeksamen utgjør 40% av endelig karakter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Prosjektoppgaven

Prosjektoppgaven skal gjennomføres i grupper på 3-4 deltakere. Innleveringstidspunkt vil blir oppgitt på Addisco learning. Innlevering i digitalt eksamenssystem.

Hjemmeeksamen

4 timers individuell skriftlig eksamen. Dato og tidspunkt for eksamen blir opplyst på Addisco learning. Eksamen blir tilgjengeliggjort og skal leveres i digitalt eksamenssystem.

Litteratur

Dag Ingvar Jacobsen (2012): "Organisasjonsendringer og endringsledelse". 2.utg. Fagbokforlaget.

T.M.Aasen og O.Amundsen (2015): "Innovasjon som kollektiv prestasjon". Gyldendal Akademiske

Artikkelsamling

Emneansvarlig

Høgskolelektor Morten Morå og Høgskolelektor Judit J. Bragelien