INV001 Innovasjon og endringsledelse

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Kursets formål er å utvikle studentenes kunnskaper og ferdigheter som vil sette dem i stand til å bidra aktivt i innovasjons- og endringsprosesser. Kurset har en praktisk tilnærming hvor en tar utgangspunktet i cases for å illustrere endring og metoder for endring og innovasjoner.

Innhold:

 • Innovasjons-, endrings- og omstillingsperspektiv
 • Ledelsesteorier og strategier
 • Innovasjon i eksisterende virksomheter, verdiskaping og entreprenørskap
 • Innovasjonssystemet, næringsklynger og verdikjeder
 • Om innovasjonens og digitaliseringens tidsalder
 • Prosjekter som verktøy i innovasjons- og endringsarbeid
 • Organisasjonsutvikling/-læring
 • Motstand mot endring

Læringsutbytte

Ved fullført kurs i Innovasjons- og endringsledelse skal deltakerne kunne:

Kunnskaper

 • Beskrive sentrale teorier, modeller og strategier for endring og innovasjon i offentlige og private virksomheter.
 • Forstå teori om innovasjon, innovasjonsledelse og innovasjons- og digitaliseringsstrategi.
 • Forstå utfordringer knyttet til digitalisering og strategier for digitalisering.
 • Forstå hvordan innovasjon skaper verdier og konkurransefortrinn for en virksomhet.
 • Forstå teorier om ledelse av endringsprosesser i ulike kontekster og situasjoner.

Ferdigheter

 • Analysere organisasjoner ut fra teorier om innovasjons- og endringsledelse.
 • Analysere virksomheter i lys av digitale utfordringer.
 • Planlegge innovasjons- og endringsprosesser med forslag til strategi, ledelse og metoder.

Generell kompetanse

 • Kunne identifisere behov for innovasjon og endring og tilnærminger for slike prosesser.
 • Studenten skal gjennom kurset ha et grunnlag for kritisk refleksjon rundt planlegging og gjennomføring av innovasjons- og endringsprosesser samt digitale utfordringer.

Krav til forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser. Kurset gjennomføres som med helgesamlinger og eget arbeid mellom samlingene.

Arbeidskrav

2 obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Deleksamen med en prosjektoppgave og en hjemmeeksamen.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Prosjektoppgaven utgjør 60% av endelig karakter og hjemmeeksamen utgjør 40% av endelig karakter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Prosjektoppgaven

Prosjektoppgaven skal gjennomføres i grupper på 3-4 deltakere. Innleveringstidspunkt vil blir oppgitt ved semesterstart. Innlevering i digitalt eksamenssystem.

Hjemmeeksamen

4 timers individuell skriftlig eksamen. I tillegg til skriftlig materiell, kan evt. video kreves. Dato og tidspunkt for eksamen vil bli oppgitt ved semesterstart. Eksamen blir tilgjengeliggjort og skal leveres i digitalt eksamenssystem.