Hopp til innhald

JU6-404 Jus for offentleg leiing

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhald og oppbygging

Emnet skal gje studentane forståing for korleis forvaltningsretten sine rettsreglar legg rammer for styring og leiing i offentlege verksemder generelt, og særleg i helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren. I tillegg skal studentane ha eit oversyn over korleis ein løyser praktisk juridiske problemstillingar.

Læringsutbytte

Etter avslutta emne skal studenten ha følgjande kunnskapar, ferdighetar og kompetanse

Kunnskap

 • Ha god kunnskap om dei viktigaste reglane for sakshandsaming innan offentlege verksemder, og særleg innan helse- og velferdssektor og skulesektor.
 • Ha innsikt i internkontroll som metode.

Ferdighet

 • Kunne sakshandsame juridiske problemstillingar innafor eige praktiske ansvars- og arbeidsområde i sektoren
 • Ved delegering kunne leie og rettleie andre i sakshandsaming

Generell kompetanse

 • Ha grunnleggande forståing for forvaltningsretten sine rettsreglar generelt, for arbeidsrett, samt dei sentrale rettsreglane for eigen sektor og fagområde spesielt.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesingar, øvingsoppgåver (sjå arbeidskrav) og sjølvstudium.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Praktisk oppgåve i forvaltningsrett med individuell tilbakemelding (omfang 600 - 1200 ord).
 • Praktisk oppgåve i helse- eller utdanningsrett med individuell tilbakemelding (omfang 750 ord).

Vurderingsform

Heimeeksamen - 10 dagar. Individuelle svar på utlevert oppgåvetekst. Omfang 3000 - 3500 ord.

Formelle krav til innleveringa vert gjort kjende ved utdeling av oppgåvene.

Karakterskala A - F der F er "ikkje greidd".

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle hjelpemiddel tilatne.

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • JU6-404 - Jus for offentleg leiing - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • JU6-400 - Økonomi og jus i helse- og sosialsektoren - Reduksjon: 3,5 studiepoeng
 • JU6-402 - Jus i helse- og velferdssektoren - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • JU6-403 - Jus i utdanningssektoren - Reduksjon: 5 studiepoeng