Hopp til innhald

KJE100 Generell kjemi

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi studenten kunnskaper i grunnleggende kjemiske teorier og prinsipper samt generelle ferdigheter for kjemisk laboratoriearbeid og analyse.

Innhold

 • atomenes oppbygging og det periodiske system
 • kjemisk binding og molekylær geometri
 • navnsetting
 • fast stoff, væske og gassegenskaper
 • løsninger, konsentrasjonsenheter, fortynninger og kolligative egenskaper
 • arbeidsmiljøforhold ved omgang med kjemiske stoffer
 • målinger og signifikante siffer
 • reaksjonslikninger og støkiometriske beregninger
 • kinetikk
 • kjernekjemi, bruk av isotoper og biologisk effekt av stråling
 • kjemisk likevekt
 • syre-base reaksjoner og bufferløsninger
 • fellingsreaksjoner og kompleksionreaksjoner
 • termodynamikk
 • red-oks reaksjoner, galvaniske celler, elektrolyse og korrosjon

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • kan beskrive oppbyggingen av det periodiske system
 • kan beskrive struktur og bindingsforhold i atomkjerner, atomer, molekyler, gasser, væsker og faste stoffer
 • kan beskrive hovedtypene av kjemiske reaksjoner
 • kan beskrive hovedprinsippene i reaksjonskinetikk, og sammenhengen mellom kinetikk og likevekt
 • kan forklare begrepene entalpi, entropi, og fri energi og beskrive hvordan disse størrelsene gir sammenhengen mellom termodynamikk, elektrokjemi og kjemisk likevekt
 • kan forklare virkemåten til galvaniske celler og elektrolysekar

Ferdigheter

Studenten

 • kan sette navn på enkle kjemiske forbindelser
 • kan balansere reaksjonslikninger
 • kan utføre støkiometriske beregninger og bestemme konsentrasjoner og partialtrykk ved kjemisk likevekt
 • kan utføre grunnleggende beregninger innen reaksjonskinetikk, termodynamikk (entalpi, entropi og fri energi) og elektrokjemi (galvaniske celler og elektrolyse)
 • kan bruke grunnleggende laboratorieutstyr som vekter, pipetter og glass utstyr til å utføre enkle kjemiske reaksjoner og laboratorieforsøk, samt gjennomføre både kvalitative og kvantitative bestemmelser
 • kan vurdere og tolke resultatene fra laboratoriearbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • kan samarbeide i grupper både med praktisk og skriftlig arbeid
 • har innsikt i forskriftsmessig håndtering av kjemikalier på grunnlag av HMS-data, ROS- analyser og fra laboratorieerfaring

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, oppgaveløsning og diskusjoner. Regneøvelser, bruk av digitale læringsressurser og praktisk laboratoriearbeid. I tillegg til den praktiske utførelsen på laboratoriet må resultatark/rapporter innleveres eller quizer besvares.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • HMS-kurs
 • 2 teori/regneøvelser

Øvelsene er gyldig i seks påfølgende semestre

Vurderingsform

Deleksamen med to deler som hver for seg må være bestått for å få sluttkarakter i emnet:

Del 1: Praktisk del. Består av en vurdering av aktiviteten på 7 øvinger i laboratoriekurset (punktlighet, fokus på sikkerhet, krav til nøyaktig arbeid, rapportering). Denne vurderingen er ikke etterprøvbar.

Del 2: Skriftlig del. Består av en skriftlig skoleeksamen (4 timer).

Bokstavkarakter settes på grunnlag av følgende:

Del 1 teller 20 % av sluttkarakter.

Del 2 teller 80 % av sluttkarakter.

Karakterskala er A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ved ikke bestått karakter på del 1 kan laboratoriekurset fullføres neste gang emnet undervises ordinært.

Ved ikke bestått karakter på del 2 kan skriftlig skoleeksamen tas på nytt ved ny eksamen neste semester. Karakter på del 1 beholdes ved ny eksamen i del 2.

Hjelpemidler ved eksamen

Hjelpemiddel del 1: Alle hjelpemiddel er tillatt

Hjelpemiddel del 2: Enkel kalkulator

Mer om hjelpemidler

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOK001 - Generell og analytisk kjemi - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING161 - Kjemi for ingeniørar - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING161D - Kjemi for ingeniør - Reduksjon: 5 studiepoeng