Hopp til innhald

KRO1003 Profesjonsfag: Lærerrollen og elevenes læring og utvikling

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Profesjonsfaget er et verdi- og danningsfag som skal gi studentene identitet som lærer i skolen, og slik danne den lærerfaglige plattformen i utdanningen. Kjernen i profesjonsfaget dreier seg om oppdragelse, utdanning og danning, og skal ivareta sammenhengen mellom praktiske og estetiske fagområder, pedagogikk, fagdidaktikk og praksis.

I dette emnet står undervisningssituasjonen sentralt. Studentene skal opparbeide seg kunnskap om sosial, faglig og personlig læring og utvikling, og få innsikt i hvordan en kan legge til rette for gode læringsprosesser hos elevene.

Sentrale tema i emnet er:

 • Introduksjon til pedagogikk som fag - og forskingsfelt
 • Læring, motivasjon og utvikling
 • Didaktikk
 • Lærerrollen og klasseledelse
 • Mandat, verdigrunnlag og styringsdokument for grunnskole, videregående skole og kulturskole

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om læringsteori og barn og unges utvikling, danning og læring i ulike kontekster, spesielt knyttet til de praktiske og estetiske fagenes formelle og uformelle praksiser
 • har forskningsbasert kunnskap om klasseledelse, hva som skal til for å fremme et godt læringsmiljø og hva som fremmer læring
 • har kunnskap om sentrale didaktiske prinsipper
 • har kunnskap om gjeldende lov- og planverk for grunnopplæringen, og om overganger mellom ulike trinn
 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, med kunnskap om for eksempel mobbing, vold og seksuelle overgrep mot barn og unge

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke fagbegreper og begrunne sine didaktiske valg i teori om læring og undervisning
 • kan samarbeide om planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og læring
 • kan analysere læreplaner og begrunne valg av mål, innhold, arbeidsmåter og vurderingsformer med utgangspunkt i pedagogisk og fagdidaktisk teori og praksis
 • kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, blant annet tegn på mobbing, seksuelle overgrep og vold

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere egen og andres undervisning med utgangspunkt i eksisterende rammefaktorer og gjeldende læreplanverk
 • kan drøfte og vurdere profesjonsfaglige tema innen eget masterfag i lys av didaktisk og pedagogisk teori

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Det vil være varierte og forskningsbaserte lærings- og undervisningsformer med vekt på studentaktivitet.

Gjennom arbeidet med emnet vil det være ulike øvinger, både muntlige og skriftlige, organisert individuelt eller i grupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjente for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Et individuelt, skriftlig arbeid knyttet til pedagogisk og fagdidaktisk grunnlag for egen undervisningsplan
 • Et muntlig eller digitalt arbeid i gruppe knyttet til planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og læring

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktivitet får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ læringsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre uker før eksamensperioden begynner.

Nærmere retningslinjer for læringsaktivitet gis ved semesterstart.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 3 dager.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. For informasjon om bruk av kunstig intelligens (KI) se Innlevering av heimeeksamen og oppgåver - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no).

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MGBPE101 - Pedagogikk og elevkunnskap, emne 1 - Lærarrolla og elevane si læring og utvikling - Reduksjon: 15 studiepoeng