Hopp til innhald

LUPEKI102 Bevegelsesaktiviteter og friluftsliv 1

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Kjernen i kroppsøving og idrettsfag er bevegelses- og idrettsaktivitet og den betydning bevegelse og forskjellige bevegelseskulturer har for barn og unges utvikling, læring og danning. Emnet er didaktisk forankret i gjeldende læreplaner. Med utgangspunkt i barn og unges bevegelseskulturer og tradisjonelle bevegelses- og idrettsaktiviteter skal studenten utvikle praktiske ferdigheter og tilegne seg forskningsbasert kunnskap om kroppslig læring, lek og bevegelses- og idrettsaktiviteter i ulike bevegelsesmiljøer. I emnet skal studenten også tilegne seg kunnskap og ferdighet i svømmeopplæring selvberging og livredning. Dette skal videre gi grunnlag for å styrke ferdigheter i planlegging, organisering, tilrettelegging og veiledning av aktivitet for alle elever, samt ivareta egen og elevers sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø.

Emnet inneholder nærfriluftsliv med overnatting.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • kan analysere læreplanverket og læreplaner i kroppsøving og begrunne valg av mål, innhold og arbeidsmåter med utgangspunkt i fagdidaktisk teori og praksis i grunnskolen
 • har kunnskap om kroppslig læring, lek og andre bevegelses- og idrettsaktiviteter i ulike kulturelle kontekster
 • har kunnskap om barn og unges psykiske, fysiske og motoriske utvikling og læring i ulike sosiale, språklige, religiøse og kulturelle kontekster
 • har kunnskap om svømme- og livredningsopplæring
 • kan analysere faglige problemstillinger og begrunne egne valg i undervisning av motorikk, lek, svømming og andre bevegelses- og idrettsaktiviteter

Ferdigheter

Studenten

 • har erfaring med kroppslig læring, motorikk, lek og andre bevegelses- og idrettsaktiviteter i ulike kulturelle kontekster
 • kan gjennomføre og lede praktiske og estetiske læringsprosesser knyttet til kroppsøving og idrettsfag
 • kan planlegge og gjennomføre lek, svømmeopplæring og ulike aktiviteter tilpasset ulike utviklings- og ferdighetsnivå
 • kan utføre grunnleggende svømmeopplæring, selvberging og livredning
 • kan analysere og legge til rette for, lede og veilede læringsarbeid gjennom varierte arbeidsmåter, deriblant digitale hjelpemidler

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjennom aktivitet og refleksjon opparbeide seg kompetanse om bevegelseskulturer i stadig endring
 • kan delta i samhandling med andre og arbeide selvstendig med aktivitetene
 • kan observere, analysere og vurdere didaktiske element i aktivitetene

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformene i dette emnet er knyttet til både teoretiske og praktiske tilnærminger, med hovedvekt på praktisk undervisning inne og ute. Emnet fokuserer på aktiviteter som kan gjennomføres på campus, i svømmebasseng og i nærområdet til HVL. Det ligger turer med overnatting til emnet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjente for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Deltagelse i obligatorisk undervisning skal gi studenten kunnskap om og ferdigheter i kroppslig læring, lek, svømming, og andre bevegelses- og idrettsaktiviteter i ulike kulturelle kontekster
 • Gruppeoppgave med fokus på varierte arbeidsmetoder. Studentene skal planlegge, gjennomføre, observere og analysere didaktiske elementer i ulike aktiviteter

I forbindelse med ekskursjoner må studenter ved HVL være forberedt på å betale en egenandel. Det blir lagt til rette for kompensatorisk obligatorisk læringsaktivitet.

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktiviteter får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ læringsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre uker før eksamensperioden begynner.

Nærmere retningslinjer for obligatoriske læringsaktiviteter gis ved semesterstart.

Vurderingsform

Individuell muntlig eksamen, 30 minutter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler

Mer om hjelpemidler