Hopp til innhald

MAB801N Matematikk 1, emne 1 - Lærerens undervisningskompetanse i matematikk

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Studiet inngår i satsingen Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025. I Matematikk 1 møter studentene matematikkdidaktiske og matematikkfaglige tema som er relevante for matematikkundervisning på trinnene 1-7. Gjennom studentaktive metoder legger studiet opp til å stimulere til utprøving av undervisningsmetoder i egen praksis. Emnebeskrivelsen for matematikk 1 bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskulelærerutdanningen (oppdatert 2018), rammeplan for grunnskulelærerutdanningen og gjeldende læreplanverk. Matematikk 1 for 1.-7. trinn består av to emner på 15 studiepoeng:

 • MAB801N Matematikk 1, emne 1 - Lærerens undervisningskompetanse i matematikk
 • MAB802N Matematikk 1, emne 2 - Den utforskende matematikklærer

Studiet er erfaringsbasert og forskningsbasert. I studiet arbeides det med matematikklæring, i tråd med gjeldende læreplan, Kunnskapsløftet 2020, hvor det vektlegges kreative, engasjerende og utforskende læringsaktiviteter samt meningsfulle matematiske samtaler med og mellom elever. Studentene skal møte digitaliseringens muligheter og reflektere rundt hvordan digitale verktøy kan brukes for å videreutvikle matematikkfaget.

I emne 1 arbeides det særlig med begynneropplæring, og overgang mellom barnehage og skole. Arbeid med historisk utvikling av matematikk, skal gi spesielt innsikt i elevers utvikling av forståelse for tall og måleenheter. Viktig i emnet er arbeid med ulike aspekt ved tall og tallbehandling inkludert posisjonssystemets sentrale betydning. Videre arbeides det med utforskning av sammenhenger mellom tall, og hvordan generalisering av egenskaper ved tall legger til rette for algebraisk tenking. Algebraisk tenking er et tema som går på tvers av ulike temaer som jobbes med på 1.-7. trinn. Algebraisk tenking innebærer søk etter samvariasjon, generelle strukturer, mønstre og relasjoner, og beskriver disse ved bruk av ord og symboler, og resonnering og argumentasjon. Vurdering for læring i matematikk vektlegges og sees i sammenheng med tilpasset opplæring og forebygging av matematikkvansker. Studentene skal få forståelse av matematikken elevene skal lære, og utvikle kunnskap om sentrale matematiske begrep. I tillegg vil de matematiske temaene tall og tallforståelse og måling bli prioritert.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har dybdekunnskap om og undervisningskunnskap i matematikken elevene arbeider med på trinn 1-7, knyttet til tall og tallforståelse, måling, prealgebra, algebra og funksjonslære
 • har dybdekunnskap om algebraisk tenkning med vekt på verbale, konkrete og visuelle representasjonsformer
 • har kunnskap om matematikkens historiske utvikling, spesielt utviklingen av tallbegrep, tallsystemer og måling
 • har kunnskap om begrepsinnlæring og språkets rolle for begynneropplæring
 • har kunnskap om interaksjonsmønster, kommunikasjon og språkets rolle for læring av matematikk og om ulike syn på læring av matematikk
 • har kunnskap om matematikkfagets innhold i barnehagen og overgangen barnehage/skole
 • har kunnskap om ulike representasjoner og betydningen bruk av, og overganger mellom, representasjoner kan ha for elevers læring knyttet til de matematiske tema i emnet
 • har kunnskap om bruk av ulike læremidler, både digitale og andre, og muligheter og begrensninger ved slike læremidler

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke arbeidsmåter som fremmer elevenes undring, kreativitet, engasjement og evne til å arbeide systematisk med utforskende aktiviteter, resonnering og argumentasjon
 • kan kommunisere med elever, lytte til, vurdere og gjøre bruk av elevers innspill og stimulere elevenes matematiske tenking
 • kan legge til rette for tidlig innsats og tilpasse opplæringen til elevenes ulike behov gjennom valg og bruk av kartleggingsprøver og ulike observasjons- og vurderingsmåter
 • kan forebygge og oppdage matematikkvansker og tilrettelegge for mestring hos elever med ulike typer matematikkvansker

Generell kompetanse

Studenten

 • har forståelse for matematikkfagets betydning som allmenndannende fag og dets samspill med andre fag, kultur, filosofi og samfunnsutvikling
 • kan initiere og lede lokalt utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Emne 1 går over ett semester, og er et rent nettstudium.

Studiet vil organiseres med ukentlige nettsamlinger (både synkrone og asynkrone), og gjennom arbeid i studiegrupper. Vi bruker læringsplattformen Canvas og videokonferansetjenesten Zoom for kommunikasjon. Studentene vil få informasjon om bruk av Canvas og Zoom etter opptaket.

Arbeidet vil veksle mellom forelesninger, studentaktive arbeidsformer, veiledning og nettdiskusjon. Arbeidsformene skal vektlegge muntlighet, skriftlighet og visualisering. Det knyttes forskjellige krav til dokumentasjon til de ulike arbeidsformene. Eksempler på dette kan være muntlig fremlegg, skriftlig innlevering og video. Arbeidsformen vil avspeile at matematikk har en teoretisk og praktisk dimensjon. De skal være preget av at matematikk sees på som en skapende prosess. Gjennom eksperimenterende og utforskende tilnærminger søker en å stimulere matematisk og didaktisk kreativitet. Studentene vil bli kjent med ulike digitale læremidler til bruk i matematikkundervisningen, og digitale hjelpemidler til bruk i arbeidet med studiet.

Det forventes at studentene er til stede og deltar aktivt på alle samlingene, er aktive i nettdiskusjoner og bidrar til det faglige miljøet i studiet.

Studiet setter også krav til selvstudium. Ikke hele pensumet vil bli gjennomgått og deler av studieenhetens pensum må leses som selvstudium.

Obligatorisk læringsaktivitet

Emnet har tre læringsaktiviteter knyttet til matematikkfaglige og didaktiske tema. Enkelte læringsaktiviteter krever utprøving i egen/lånt klasse i matematikk.

 • En av læringsaktivitetene skal omhandle utprøving i egen klasse, og erfaringsdeling med andre studenter.
 • En av læringsaktivitetene skal omhandle kunnskapsdeling i eget kollegium.
 • En skriftlig innlevering.

De obligatoriske læringsaktivitetene må være godkjent til fastsatte frister for å få gå opp til eksamen. Studenter som ikke får godkjent de obligatoriske læringsaktivitetene kan få ett nytt forsøk underveis i studieåret, men maksimalt to forsøk per semester. Godkjente læringsaktiviteter er gyldig i tre påfølgende semester.

Vurderingsform

Individuell muntlig eksamen, 25 minutter, nettbasert.

Karakter A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler