Hopp til innhald

MARV531 Kulturell kompetanse i relasjonsarbeid

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Formål med emnet er å tilby fordypning i temaet kulturell kompetanse i arbeid med par, familier og nettverk. Emnet skal bidra til økt kompetanse i relasjonelt og terapeutisk arbeid overfor urfolk, minoriteter og mennesker i migrasjonsprosesser. Studenten skal etter å ha fullført emnet ha mer kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse til å møte mennesker i forskjellige kulturelle kontekster og med forskjellige oppdragelsesmønstre..

Det er et mål å integrere det systemiske perspektivet og relevant teori for å styrke studentenes kulturell kompetanse for å møte familier/ individer i forskjellige arbeidskontekster. Etter endt emne skal studenten være mer i stand til å utvikle konkrete tiltak på egen arbeidsplass og for å legge til rette for økt deltagelse for

individer og familier fra forskjellige kulturer i offentlige og private sammenhenger.

Emnet utvikler kompetanse for profesjonelt arbeid med individer, par, familier og nettverk som representerer en annen kulturell og religiøs praksis enn ens egen. Emnet bidrar til utvikling av terapeutisk og relasjonell kompetanse i egen yrkesrolle/praksis. Øvelser i ferdigheter og tilbakemeldinger på eget arbeid står sentralt. Temaene knyttes opp mot studentenes egen yrkespraksis, veiledning og personlige og profesjonelle utvikling.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten…

 • har kunnskapsbasert forståelse om mangfold av familiemønstre og oppdragelsesmønstre
 • har kunnskap om migrasjon og hvordan migrasjon kan føre til endringer i familieliv
 • har solid kunnskap om hvordan man kan forebygge og bekjempe utfordringer knyttet til å representere minoritet
 • har inngående kunnskap om minoritetsfamilier i forhold til levekår, marginalisering, rasisme og diskriminering

Ferdigheter: Studenten…

 • har ferdigheter for å møte individer og familier med minoritets- eller migrasjonserfaringer
 • har ferdigheter til å møte enkeltpersoner og familier med ulike oppdragelsesmønstre.
 • kan reflektere over muligheter å knytte systemisk forståelse og ferdigheter til interkulturell kommunikasjon og forståing
 • kan bruke systemisk og familieterapeutisk kunnskap om kulturelt og sosialt mangfald i møte med par, familier og nettverk
 • har ferdigheter i interkulturell kommunikasjon
 • kan bruke tolk i terapi eller i relasjonelt arbeid

Generell kompetanse: Studenten…

 • kan analysere og kritisk drøfte hvordan ulike familiemønstre gjenspeiler kulturelle og religiøse normer og tradisjoner
 • har respekt og toleranse for individer, familier og grupper som representerer en annen kulturell og religiøs praksis enn ens egen
 • kan vise evne til selvrefleksivitet og kritisk reflektere over etiske aspekter i møte med mennesker med et annet livssyn
 • har økt forståelse av sammenhenger mellom menneske, kultur og samfunn i et interkulturelt perspektiv
 • kan forstå kompleksiteten i minoritetsfamiliers møte med majoritetssamfunn
 • kan anvende systemiske kunnskaper og ferdigheter i interkulturelle møter med mennesker

Krav til forkunnskaper

Emnet er åpent. Søkerne må oppfylle kravene til opptak til master i relasjonelt arbeid med bachelor innen sosialt arbeid, barnevern, vernepleie, sykepleie, pedagogikk eller tilsvarende, og to års relevant praksis.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Det vektlegges og tilrettelegges for studentaktive læringsformer der studentene vil engasjeres i ulike former for strukturert egenaktivitet i grupper og rollespill. Forelesninger, demonstrasjoner, klinisk ekstern veiledning og video benyttes også.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. 80 % tilstedeværelse på obligatorisk studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning

Godkjente læringsaktiviteter er gyldig i tre semestre.

Vurderingsform

Muntlig eksamen, omfang 30 min.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk

Bestått /ikke bestått

Ny eksamen

Ved ikke bestått kan studenten gå opp til ny eksamen ved angitt tidspunkt.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler