Hopp til innhald

MARV552 Seksualitet og seksuell helse

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Formål med emnet er å tilby fordypning i tema seksualitet og seksuell helse. Emnet fokuserer på å utvikle kunnskap om og ferdigheter i å kunne arbeide med problemstillinger relatert til seksuell helse i møte med individer, par og familier men også på et gruppe- og et samfunnsmessig nivå.

Emnet omhandler normer, holdninger og atferd på seksualitetens område fra ulike kulturelle og historiske perspektiv. Gjennom emnet kan studenten utvikle ferdigheter for relasjonelt arbeid med individer, par, familier og grupper som ønsker hjelp til forskjellige temaer knyttet til seksualitet og seksuell helse. Det fokuseres også på mennesker med ulike seksuelle orienteringer, uttrykk og variasjoner.

Det er et mål å integrere det systemiske perspektivet og relevant teori for å styrke studentenes kompetanse for å møte disse temaene i forskjellige arbeidskontekster.

Ferdigheter studentene skal utvikle vil være knyttet til å snakke med og drive prosesser sammen med individer, par, familier og grupper som har behov for bistand i temaer knyttet til seksuell helse og seksualitet.

Emnet bidrar til utvikling av terapeutisk/relasjonell kompetanse i egen yrkesrolle. Trening på ferdigheter og tilbakemeldinger på eget arbeid står sentralt. Temaene knyttes opp mot studentenes praksis, veiledning og personlige og profesjonelle utvikling.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten…

 • har kunnskap om menneskers seksualitet og forskjellige uttrykk for seksualitet
 • har forståelse for forhold knyttet til seksualitet og seksuell helse
 • har kunnskap om vanlige problemstillinger knyttet til seksualitet og seksuell helse
 • kjenne til hvordan sexologisk kunnskap kan brukes i relasjonelt arbeid

Ferdigheter: Studenten…

 • kan formidle forskningsbasert kunnskap knyttet til seksuell helse og kroppsbilde på en god måte
 • kan møte og vise forståelse for seksuell orientering og seksuelle preferanser
 • har større trygghet og flere ferdigheter for å møte individer, par, familier og grupper som trenger bistand med forskjellige utfordringer knyttet til seksuell helse
 • har større trygghet og flere ferdigheter for å møte mennesker som har bekymringer knyttet til egen seksualitet

Generell kompetanse: Studenten…

 • har kompetanse til å kunne forstå temaer og problemstillinger knyttet til seksualitet
 • kan vise en kritisk tilnærming til gjeldende kunnskap og praksis innenfor om seksuell variasjon og mangfold
 • kan identifisere og analysere utfordringer og etiske dilemmaer i arbeid med forskjellige problemstillinger knyttet til seksualitet

Krav til forkunnskaper

Emnet er åpnet. Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne for andre som ikke er tatt opp på Master i relasjonelt arbeid så lenge de oppfyller søknadskriteriene for masterstudiet.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Det vektlegges og tilrettelegges for studentaktive læringsformer der studentene vil engasjeres i ulike former for strukturert egenaktivitet i grupper og rollespill. Forelesninger, demonstrasjoner og video benyttes også. Klinisk ekstern veiledning er viktig læringsform i dette emnet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

1. 80 % tilstedeværelse på obligatorisk studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning.

Godkjente læringsaktiviteter er gyldig i tre påfølgende semestre.

Vurderingsform

Muntlig eksamen Muntlig høring har et omfang på 30 min.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk Bestått /ikke bestått

Ny eksamen Ved ikke bestått fremstilles studenten til ny muntlig eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler