Hopp til innhald

MAS208 Innføring i fornybar energi

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Energibruk og energiressurser nasjonalt og globalt. Teknologiutvikling innen bioenergi, bølgeenergi, tidevannskraft, geotermisk energi, hydrogenproduksjon og batteriteknologi.

Behandling av meteorologiske data for solstråling, vindhastighet og hydrologiske data.

Prosjektering av småkraftverk og anlegg for solceller, solfangere, vindkraft og vannkraft.

Økonomisk vurdering av småskalaprosjekter og introduksjon til kraftmarkedet.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Etter fullført emne vil studentene ha oversikt over aktuelle fornybare energiressurser.

De kan beskrive grunnleggende prinsipper i ulike teknologier for energiproduksjon basert på fornybare energikilder.

Ferdigheter:

Studentene kan velge hovedkomponenter for et kraftverk basert på fornybare energikilder, og de kan utføre beregninger av energiproduksjon, ytelse, virkningsgrad og kostnader.

De er i stand til å skaffe og behandle dataene som kreves for meteorologiske, tekniske og kostnadsberegninger i fornybare energiprosjekter.

Generell kompetanse:

Studentene har en teknisk og økonomisk begrunnet forståelse for hvor aktuelle ulike fornybare energikilder er i vårt distrikt, i Norge og i resten av verden.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MAS220 Grunnleggende fluidmekanikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning og prosjektarbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

Deltagelse på 1 laboratorieøving

1 innlevering, som må være godkjent.

Vurderingsform

Del 1: Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 50 % på endelig karakter.

Del 2: Mappe, teller 50 % på endelig karakter. Mappen består av en teknisk rapport for prosjektering av et kraftverk, basert på fornybar energi.

Begge delene må bestås.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator

Mer om hjelpemidler