Hopp til innhald

MAS504 Energiøkonomi

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet har to hovedbolker:

  1. Bærekraftig samfunn med vekt på miljø.
  2. Kostnadsteori, investerings- og finansieringsteori herunder vurdering av usikkerhet og realopsjonsteori.

Fremtidens økonomiske system er sirkulært og FNs bærekraftmål er en operasjonalisering av kravene som stilles til fremtidens organisasjoner. De økonomiske aktørenes mulighetsområde bestemmes av bærekraftmålene. Dette ligger til grunn for kursinnholdet. Faget vil belyse bærekraft ut fra de tre dimensjonene økonomi, miljø og sosiale forhold. Hvordan skal vi forvalte fornybare og ikke-fornybare ressurser? Hva med grønn økonomi og bruk av energi? Hvordan ivareta de sosiale aspektene som fordeling, rettferd og velferd? Hva kan myndighetene og andre aktører bidra med for å sikre målsettingen om et mer bærekraftig samfunn?

Når målet er å produsere eller spare energi, må investeringene være lønnsomme både for bedriften og for samfunnet. For å kunne evaluere slike investeringer skal studenten få innsikt i: budsjettering av kontantstrømmer, alternativkostnader, avkastningskrav, inflasjon, beregning av nåverdi og internrente og beregning av egenkapitalavkastningen. Studenten vil også få innsikt i kostnadene knyttet til ulike typer lån og hvordan skatter, subsidier, usikkerhet og endringsmuligheter påvirker lønnsomheten til investeringsprosjekter.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten…

• har innsikt i temaet bærekraft og de utfordringer samfunnet står overfor.

* har inngående kunnskaper om grunnleggende kostnadsbegreper

• har inngående kunnskap om de grunnleggende begrepene innen investerings- og finansieringsteori.

• forstår hvordan målsettingen om en sirkulær økonomi påvirker investeringsbeslutninger.

• har kunnskap og innsikt i hvordan usikkerhet og endringsmuligheter påvirker investerings- og finansieringsbeslutninger.

Ferdigheter

Studenten…

• kan beregne den bedriftsøkonomiske og den samfunnsøkonomiske lønnsomheten til investeringer i energirelaterte prosjekter.

• kan foreta analyser, beregninger og simuleringer for å kartlegge investeringsprosjektenes usikkerhet.

• kan reflektere over de bærekraftige utfordringene og vite om hvilke tiltak som kan iverksetters for å få et mer bærekraftig samfunn.

• kan være i stand til å se fordeler og ulemper ved ulike virkemidler og målsettinger.

Generell kompetanse

Studenten…

• kan presentere og forklare resultater både muntlig og skriftlig.

• kan forklare forskjellen på det sirkulære økonomiske systemet og det tradisjonelle lineære økonomiske systemet.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger med innlagte øvinger.

Obligatorisk læringsaktivitet

Minst ett arbeidskrav med skriftlig innlevering.

Arbeidskravet må være godkjent for at studenten skal få levere oppgave.

Vurderingsform

Individuell prosjektoppgave med justerende muntlig eksamen, 30 minutter.

Karakterskala A-F, hvor F svarer til ikke bestått.

Dersom en student får ikke bestått på prosjektoppgaven eller vil forbedre karakteren, må studenten skrive en helt ny prosjektoppgave. Ny prosjektoppgave kan leveres i påfølgende semester.

Hjelpemidler ved eksamen

På skriftlig del: Alle. På muntlig del: Ingen.

Mer om hjelpemidler