Hopp til innhald

MASO590 Masteroppgave (30 stp.)

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Formålet med emnet er at studentene skal utføre et selvstendig forskningsarbeid med relevans for sosialvitenskap. Arbeidet med masteroppgaven skal kvalifisere studenten for forskings- og utviklingsarbeid. Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid. Studenten skal i sin masteroppgave belyse et aktuelt teama innen sosialvitenskap, barnevernsarbeid eller miljøterapeutisk arbeid avhengig av studieretning. Mastergradarbeidet kan være en undersøkelse av teoretiske, praktiske eller metodiske sider ved sosialvitenskap.

Masteroppgaven kan baseres på en empirisk undersøkelse eller være en litteraturstudie. Formålet med et empirisk prosjekt skal være å tilføre ny kunnskap til fagfeltet. Dette kan gjøres enten gjennom å beskrive, forklare, og forstå et fenomen, eller ved å evaluere et tiltak, et program, en arbeidsmetode og lignende.

Mastergradsarbeidet kan være et frittstående arbeid eller inngå som et avgrenset, men selvstendig del av et pågående forskingsprosjekt, eller bygge på tilgjengelige data fra avsluttede forskningsprosjekt eller registerdata. Dersom masteroppgaven skal være en del av et pågående prosjekt, må det avklares med emneansvarlig.

Masteroppgaven kan skrives som et individuelt prosjekt ellers som et fellesprosjekt for to studenter. Når to studenter skriver felles masteroppgave, må det gå tydelig fram av arbeidet hvordan de har arbeid sammen. Studentene har et selvstendig ansvar for å vise hvordan begge har bidratt til det ferdige produktet.

Masteroppgaven skrives i tråd med Rettleiar for Masteroppgåve ved fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS) - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no). Før arbeidet med masteroppgaven skal student(ene) og veileder(e) utarbeide og underskrive en veiledningsavtale i tråd med gjeldende retningslinjer ved HVL sine retningslinjer. Avtalen skal signeres i etterkant av at temaet og metoden for masteroppgaven er valgt. Avtalen følger studenten(e).

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten …

 • har avansert kunnskap om relevante teorier og metoder innen sosialvitenskap, barnevernsarbeid eller miljøterapeutisk arbeid, og kan anvende disse innenfor fagområdet.
 • har inngående kunnskap om kvalitetsvurdering av forsking.
 • har inngående kunnskap om ulike forsknings- og analysemetoder.

Ferdigheter: Studenten …

 • kan planlegge gjennomføre og dokumentere et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt i sosialvitenskap, barnevernsarbeid eller miljøterapeutisk arbeid under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
 • kan bruke relevante teoretiske perspektiver og anvende dem til å analysere empiriske data med utgangspunkt i en valgt problemstillingen.
 • kan analysere og forholde seg kritisk til fagfeltet sitt teoretiske og metodiske grunnlag samt ulike informasjonskilder, og bruke disse til å strukturere og formulere faglige argument.
 • kan bruke relevante forskingsmetoder til å analysere vitenskapelige problemstillinger på en selvstendig måte.
 • kan reflektere over og ta hensyn til forskningsetiske problemstillinger knyttet til forskning på sårbare grupper.
 • kan vurdere hva som er hensiktsmessig design, datainnsamlingsmetode og analysemetode ut fra den valgte problemstillingen.
 • kan systematisk og kritisk analysere faglige problemstillinger og egne data.

Generell kompetanse: Studenten …

 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter om barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner, miljøterapeutisk arbeid eller sosialvitenskap på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • kan kommunisere om analyser og konklusjoner ut fra eksisterende forskning og ulike perspektiv på barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner, miljøterapeutisk arbeid eller sosialvitenskap med fagfelt, interesseorganisasjoner og til allmennheten.

Krav til forkunnskaper

Alle emnene i første og andre studieår tilsvarende 90 stp. må være bestått før studenten kan levere inn masteroppgaven til vurdering.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidet med masteroppgaven stiller krav til at studentene evner å arbeide selvstendig med en oppgave over tid.

Studentene får tilbud om introduksjonsforelesninger med tips og råd om hvordan studenten kan arbeide med masteroppgaven, og tilbud om skriveseminarer i gruppe. Veiledning kan gis både i gruppe og individuelt. Før veiledning skal studenten levere inn aktuelt veiledningsgrunnlag til veileder innen avtalt tid.

Senest to uker før innlevering av masteroppgaven skal studenten legge fram oppgaven i et sluttseminar der en til to medstudenter har ansvar for å være opponenter.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studenten kan levere masteroppgaven:

 • Gjennomført minimum fem veiledningstimer
 • Gjennomført sluttseminar

Vurderingsform

Masteroppgaven gjennomføres individuelt eller som et samarbeidsprosjekt mellom to studenter, og kan skrives på et skandinavisk språk eller på engelsk etter avtale med veileder.

Oppgaven skal bygge på et empirisk materiale. Det vil bli stilt noe mindre krav til omfanget av litteraturgjennomgang og det selvstendige forskningsarbeidet i en 30 studiepoengs oppgave enn i en 45 studiepoengs oppgave. Krav til teoretiske rammeverk, analyse og diskusjon er de samme. Selvvalgt litteratur på 2000-3000 sider inngår i referanselisten i masteroppgaven.

Masteroppgaven kan skrives som vitenskapelig artikkel med kappe, eller som monografi.

Alternativ 1: Monografi med et omfang på 22.000 ord (+/10%) eksklusiv forside, sammendrag, forord, innholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle vedlegg.

Alternativ 2: Vitenskapelig artikkel med utdypende tekst. Én artikkel som følger retningslinjer og kvalitetskrav i et relevant fagfellevurdert nasjonalt eller internasjonalt tidsskrift (5000-7000 ord). Utdypende tekst, «kappe» på 5000 ord (+/- 10%) som presenterer prosjektet og bidrar med utdypelse og kritisk drøfting.

Vurderingsuttrykk: Gradert karakterskala A til F, der A til E er bestått og F er ikke bestått.

Ny vurdering: Ved karakteren F (ikke bestått), kan en ny eller omarbeidet oppgave med vesentlige endringer leveres til sensur én ytterligere gang. Det er ikke anledning til å levere ny eller revidert masteroppgave ved bestått resultat.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. For mer informasjon om bruk av kunstig intelligens (KI) se Innlevering av heimeeksamen og oppgåver - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

Mer om hjelpemidler