Hopp til innhald

MASS520 Samfunnsarbeid faghistorie, teori og praksis

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet gir innblikk i den faghistoriske utviklingen av samfunnsarbeid. Ulike teoretiske forståelsesmåter av samfunnsarbeid og hvordan det kan bidra til å løse dagsaktuelle og framtidige samfunnsutfordringer er sentralt i emnet.

Samfunnsarbeid forstås som å undersøke og påvirke vilkår for sosial deltakelse, danning av fellesskap og kollektiv handling. Erkjenning av at mennesker i fellesskap kan skape og endre sosiale strukturer og bidra til gode livsvilkår, gjennom sosial deltakelse og kollektiv handling er et viktig verdigrunnlag.

Samfunnsarbeid knyttes til fagtradisjoner innen samfunnsvitenskapene, sosialt arbeid, helsefremmende arbeid og utviklingsarbeid. Emnet skal gi kunnskap om samfunnsrelaterte prosesser og vilkår for kollektivt endringsarbeid for sosial rettferdighet. Teoretiske begreper som fellesskap, kritisk dialog, deltakelse, medvirkning og sosial mobilisering blir aktualisert og drøftet i henhold til samfunnsarbeid. Det teoretiske fundamentet inneholder kritisk utforskning av begrepenes historiske bruk, implisitte ideologier i forhold til samfunnsarbeid. Emnet omhandler prosesser som styrker sosiale nettverk, grupper og organisasjoner, utvikling av nærmiljø og lokalsamfunn. Emnet omhandler videre mandat for samfunnsarbeid i Norge, samt en oversikt over kommunal forvaltning, ulike samarbeidsformer og lokal kapasitetsbygging. Studentene utfordres til kritisk analyse og ikke-undertrykkende praksis. Emnet aktualises gjennom empiriske eksempler fra ulike praksisfelt og fra relevant forskning.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten…

 • har avansert kunnskap om det faghistoriske, teoretiske og ideologiske grunnlaget for samfunnsarbeid.
 • har avansert kunnskap om mandatet for samfunnsarbeid og samfunnsarbeiderens rolle og rammevilkår.
 • har inngående kunnskap om hva som kjennetegner samfunnsarbeid i arbeid med ulike grupper, nettverk, nærmiljø og lokalsamfunn, herunder helsefremmende arbeid og arbeid for å utjevne levekårsulikhet.
 • har kjennskap om sentrale aspekter ved ulike aktørers deltakelse i forsknings -og utviklingsarbeid innen samfunnsarbeid

Ferdigheter:

Studenten…

 • kan analysere og reflektere kritisk om teorier, metoder og fortolkninger av relevante begreper og perspektiver fra samfunnsarbeid
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i samfunnsarbeids tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • kan anvende kunnskap og forsking på samfunnsarbeid og fagutviklingsmetoder i møte med konkrete utfordringer slik de erfares av innbyggere og interessegrupper.
 • kan anvende teoretisk kunnskap og perspektiver fra samfunnsarbeid til å forstå vilkår for tverrfaglig arbeid knyttet til samskaping og utviklingsarbeid

Generell kompetanse:

Studenten kan …

 • formidle forsking og teoretiske perspektiv på samfunnsarbeid og anvende dette i møte med aktuelle tema, nettverk og grupper
 • gjøre rede for hvordan samfunnsarbeid kan anvendes for å styrke sosiale nettverk og grupper, nærmiljø og lokalsamfunn
 • identifisere og analysere utilsiktede konsekvenser av ulike institusjonelle tiltak ved hjelp av perspektiv fra samfunnsarbeid
 • identifisere og analysere relevante etiske problemstillinger innen samfunnsarbeid

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

Sentrale undervisnings- og læringsformer vil være forelesninger og plenumsundervisning med diskusjoner av og kritisk refleksjon over sentrale temaer, egenstudium, ekskursjon og praktiske øvelser i grupper. I artikkel- og oppgaveseminarer vil studentene få og gi innspill på eget og medstudenter sitt arbeid. I emnet skal studentene også arbeide med en gruppeoppgave som skal belyse hvordan samfunnsarbeid kan anvendes på et aktuelt tema. Det vil bli gitt tilbud om èn veiledning i gruppe på gruppeoppgave (obligatorisk læringsaktivitet) og èn veiledning i smågruppe på innsendt utkast til individuell, skriftlig oppgave (eksamen).

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. Gruppearbeid hvor studentene skal arbeide med å belyse hvordan samfunnsarbeid kan anvendes på et aktuelt tema, samt forberede muntlig fremlegg til et samfunnsarbeid seminar.
 2. Deltakelse på presentasjon av gruppearbeid på samfunnsarbeid seminar.

Vurderingsform

Oppgave

Skriftlig individuell oppgave 3.000 ord +/- 10%

Vurderingsuttrykk:

Gradert karakterskala A til F, der A til E er bestått og F er ikke bestått.

Ny eksamen

Ved ikke bestått (karakter F) leverer studenten omarbeidet, skriftlig oppgave til ny eksamen i påfølgende semester.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. For mer informasjon om bruk av kunstig intelligens (KI) se Innlevering av heimeeksamen og oppgåver - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

Mer om hjelpemidler