Hopp til innhald

MBAS515 Metodefordypning og prosjektplan for masteroppgaven

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

I dette emnet skal studentene utarbeide et forskningsdesign for masteroppgaven. Emnet tar opp forskningsdesign med særlig fokus på barnehageprofesjonsrettet forsking, implementering og analyse av data og etiske problemstillinger knyttet til studentens individuelle masteroppgave. I arbeidet inngår å søke og vurdere metodelitteratur og utarbeide begrunnelser for valgene i eget prosjekt.

Valg av tema og design for prosjektet skal skje i samråd med veileder for masteroppgaven. Arbeidet med emnet innebærer også deltakelse på tekstseminar, individuell veiledning og selvstendig arbeid med litteratur og empiri.

Emnet inngår i master i barnehagekunnskap og er plassert i programmets 5. semester. Emnet er tilgjengelig for internasjonale studenter med tilstrekkelige forkunnskaper.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har spesialisert kunnskap om relevante teorier og metodologier knyttet til eget forskningsprosjekt
 • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor barnehageforskning

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til eget forskningsprosjekt og vurdere dets begrensninger
 • kan formulere en plan for et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske retningslinjer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere aktuelle forskningsetiske problemstillinger knyttet til eget prosjekt og vurdere hvordan disse kan håndteres på en passende måte
 • kan kommunisere med spesialister om begrunnelser for forskningsbeslutninger relatert til eget forskningsprosjekt
 • kan kommunisere med spesialister og til allmennheten om hvordan eget prosjekt vil kunne bidra til kunnskap på barnehagefeltet

Krav til forkunnskaper

Studentene må ha fullført emnene MBA/MBAS511, MBA/MBAS512, MBA/MBAS513 og MBA/MBAS514.

Dersom det foreligger særlige omstendigheter, kan det dispenseres fra dette kravet.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er samlingsbasert. Samlingene er seminarpreget, og undervisningen er basert på at studentene har gjort et omfattende arbeid i forkant. Det blir lagt opp til at studentene skal delta i aktiviteter, presentere og diskutere, gi hverandre tilbakemeldinger, og delta på veiledninger.

Det gis veiledning i forbindelse med obligatoriske læringsaktiviteter.

Studentene forventes å nytte bibliotekets ressurser for å utvikle sin akademiske skriving.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Individuell prosjektskisse. Studenten utvikler en prosjektskisse for masteroppgaven. Prosjektskissen skal omfatte bakgrunnen for, og formålet til, prosjektet, problemstilling og forskningsmetode for hvordan man skal gjennomføre prosjektet. Utkast til søknad til SIKT med meldeskjema for personopplysninger skal legges ved prosjektforslaget hvis prosjektet krever det. Studenten gir tilbakemelding på medstudenters prosjektskisse.

  Retningslinjer for obligatorisk læringsaktivitet gis ved semesterstart.

  Det vil bli gitt én (1) ny mulighet for å kompensere for de som ikke får godkjent den obligatoriske læringsaktiviteten. Godkjent obligatorisk læringsaktivitet er gyldig i to (2) år etter godkjenning.

Vurderingsform

Individuell hjemmeeksamen med tekst knyttet til eget prosjekt, 7 dager. Omfanget er ca. 4000 ord.

Informasjon om hjemmeeksamen gis ved semesterstart.

Karakterskala: A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ved ny/utsatt eksamen kan ny besvarelse leveres inn en gang i revidert form innen 2 år.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler