Hopp til innhald

ME6-1001 Statistikk

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Analytisk og beskrivende statistikk. Statistisk programvare er et nødvendigt hjelpemiddel.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten skal

 • kjenne de mest grunnleggende begrepene innaen statistikkfaget
 • gjere rede for sannsynlightesregning og kombinatorikk
 • gjere rede for bruken av beskrivende statistikk
 • kunne gjøre rede for hypotesetesting og konfidensintevall

Ferdigheter:

Studenten kan

 • gjennomføre statistiske tester ved hjelp av tabeller
 • gjennomføre statistiske tester ved hjelp av SPSS
 • benytte både parametriske og ikke-parametriske metoder for å analysere et kvantitativt datamateriale
 • utføre enkel sannsynlighetsregning
 • tolke datautskrifter i emnet statistikk
 • gjennomføre datainnsamlinger og analysere data

Generell kompetanse:

Studenten

 • Forstår parametrisk og ikke parametrisk statistikk
 • forstår prinsippet med statistiske tester
 • kan lese vitskapelige artikler der statistikk blir benyttet som metode
 • forstår sterke og svake sider ved statistiske analyser

Krav til forkunnskaper

Ingen utover opptakskrav, se studieplanen.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesinger, oppgaveseminar og dataøvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

Inntil to skriftlige arbeidskrav som skal løses individuelt eller i gruppe.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 4 timer.

Bokstavkarakter.

Hjelpemidler ved eksamen

Lovlige hjelpemiddel: kalkulator.

Stastistiske tabeller og formelark blir delt ut på eksamen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ME6-200 - Samfunnsvitskapleg metode og statistikk - Reduksjon: 13,5 studiepoeng
 • ME6-200 - Samfunnsvitskapleg metode og statistikk - Reduksjon: 3,5 studiepoeng
 • ME6-200 - Samfunnsvitskapleg metode og statistikk - Reduksjon: 3,5 studiepoeng
 • ME6-1003 - Statistikk - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • BØA115 - Statistikk for økonomar - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB1114 - Statistikk - Reduksjon: 7,5 studiepoeng