Hopp til innhald

MGUKH401 Kunst og handverk 2, emne 2 - FOU og fagleg fordjuping i kunst og handverk

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhald og oppbygging

Kunst og handverk 2, emne 2 bygger på Kunst og handverk 1 og Kunst og handverk 2 emne 1. Emnet skal bidra til vidareutvikling av kunnskap og ferdigheiter og gi vidare innsikt i faget sin visuelle og materielle kulturforankring. Studenten skal i løpet av studiet vidareutvikle eigne praktiske ferdigheiter og få erfaring med og kunnskap om ulike materiale sine ibuande kvalitetar og teknikkar, som gir læringsutbytte i tråd med læreplanen for 5.-10. trinn. Skapande arbeidsprosessar på verkstaden vert knytt til miljøbevisst bruk av material og verkty. Studiet vektlegg utvikling av evne til å oppfatte og forstå andre sin bodskap og sjølv kunne kommunisere i visuelle og fysiske ytringsformer. Forholdet mellom læreplan og profesjonspraksis vert problematisert. Fagdidaktisk refleksjon er ein integrert del av oppgåver, praktisk undervisning, rettleiing og vurdering.

Emnet består av to delar der den første delen består av praktisk, skapende arbeid i verkstad og omfatter 7,5 stp. Den siste delen av emnet er en FoU-oppgåve som omfattar 7,5 stp. FoU-oppgåva er ei fordjuping i ei sjølvvald problemstilling sett i eit fagleg og fagdidaktisk perspektiv. Gjennom FoU-oppgåva skal studenten tileigne seg ferdigheiter i akademisk skriving, kunne finne, samle inn og analysere empiri og handsame eit samansett fagstoff på ein overtydande måte. Oppgåva må vere bestått før studenten kan ta til med masteroppgåva. Studenten er sjølv ansvarleg for å nå forventa læringsutbytte.

Emneplanen følgjer progresjonen i praksis og i dei fagovergripande tema slik det går fram av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året. Studenten betalar materialpengar (sum framgår i semesterplanen).

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om barn og unge sine uttrykk, deira skapande evne og formspråk, samt korleis dette bidreg til å danne deira identitet og livsverd
 • har kunnskap om relevante verktøy, ulike material og teknikkar som egner seg i estetiske læreprosessar
 • har kunnskap om aktuell forsking og utvikling i dette kunnskapsfeltet relatert til læreplanverkets ulike nivåer
 • har innsikt i erfaringsbasert kunnskap, idéutvikling og om relevante forskingsmetoder, vurderings- og presentasjonsformer og kan syne korleis eigne skapande prosesser kan være utgangspunkt for refleksjon og kunnskapsutvikling i eige FoU-arbeid

Ferdigheiter

Studenten

 • kan utnytte materiala sine eigenskapar og kvalitetar, vise innsikt i og formidle eigne skapande prosesser og anvende disse kunnskapane i undervisnings- og utviklingsarbeid
 • kan reflektere og begrunne valg i undervisnings- og verkstedspraksis gjennom de ulike nivåene i læreplanverket
 • kan formidle, analysere og vurdere ulike sider av faget for hensiktsmessig bruk i opplæringa, samt utvikle og svare på ei problemstilling som er klar, avgrensa og relevant i FoU-oppgåva
 • kan bruke og anvende fagbegrep og akademiske tekster og holde seg oppdatert på relevant faglitteratur og forsking

Generell kompetanse

Studenten

 • kan rettleie, vurdere og gi framovermeldingar,samt stimulere og tilpasse opplæringa til elever sine skapande arbeid i tråd med globale og lokale utfordringar
 • kan stå for ei forskingsmessig og etisk ansvarleg tilnærming i FoU-oppgåva, beherskar akademisk skriving og relaterer dette arbeidet til gjeldande læreplan og til nasjonal og internasjonal forsking
 • kan reflektere over egen faglig utvikling i egne og andres arbeid, og i tilknytning til fagets praksis i skolen og fremtidig profesjonsutøvelse

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

 • MGUKH101 Kunst og handverk 1, emne 1 - Grunnleggjande innføring i kunst og handverk 1
 • MGUKH201 Kunst og handverk 1, emne 2 - Grunnleggjande innføring i kunst og handverk 2
 • MGUKH301 Kunst og handverk 2, emne 1 - Kunst- og designprosessar

Undervisnings- og læringsformer

 • Workshop
 • Seminar
 • Førelesingar
 • Fagdagar
 • Prosjektarbeid (ein-faglege og fleir-faglege)
 • Praktisk arbeid, individuelt og i grupper
 • Munnlege og skriftlige oppgåver
 • Ekskursjonar/ studietur knytt til oppgåver.
 • Eit sjølvstendig forskningsarbeid formidla som akademisk tekst, tilsvarande 50% av emnet

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Deltaking i obligatoriske læringsaktivitetar
 • Munnleg presentasjon av eige FoU-arbeid
 • Litteraturreview, knytt til FoU-oppgåva

Obligatoriske læringsaktivitetar må være gjennomført til fastsette fristar og godkjend før ein kan avlegge eksamen.

Vurderingsform

 • Del 1: Vurderingsmappe med praktiske arbeid og tilhøyrande utprøvingar og dokumentasjon/ skriftleg refleksjon. Vekting 50 %.
 • Del 2: FoU-oppgåve. Skriftleg oppgåve knytt til eit eget fagleg utviklingsarbeid. Det skal vere eit sjølvstendig og forskingsbasert arbeid. Omfang inntil 5000 ord. Vekting 50%.

Karakterskala A - F, der F er ikkje bestått.

Begge delar må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikkje bestått på ein av delane, kan den delen som ikkje er bestått bli tatt som ny eksamen.

Ny/utsett eksamen:

 • Del 1: Vurderingsmappe: Ved ikkje bestått skal det leverast ei omarbeida vurderingsmappe til ny eksamen.
 • Del 2: FoU-oppgåve: Dersom oppgåva ikkje er bestått, er det mogeleg å levere forbetra versjon i påfølgjande semester. Det er berre mogeleg å levere forbetra versjon med same problemstilling ein gong. Etter dette må det skrivast heilt ny FoU-oppgåve.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillate.

Meir om hjelpemiddel