Hopp til innhald

MGUMA503 Matematikk 3, emne 3 - Matematikkdidaktikk i forskningsfeltet

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Matematikk 3 er et masterfag i Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn. I dette emnet er fokus på hvordan matematikk utvikles, kommuniseres og brukes, og det blir lagt vekt på en forskningsbasert tilnærming.

Matematikk 3 er delt inn i følgende tre emner på 15 studiepoeng:

 • Emne 1: Matematikkdidaktikk i praksisfeltet
 • Emne 2: Vitenskapsteori og metode
 • Emne 3: Matematikkdidaktikk i forskningsfeltet

Matematikk 3 i sin helhet gir kompetansegrunnlag for masteroppgave med matematikk som masterfag.

I dette emnet vil studentene få anledning til å fordype seg i forskning omkring et selvvalgt matematikkdidaktisk tema. Det arbeides med å kritisk kunne velge, analysere og presentere nasjonal og internasjonal matematikkdidaktiske forskning. Det skal også arbeides med rollen til teori og hvordan utvikle et teoretisk rammeverk. Kartleggingen av tidligere forskning og utvikling av teoretisk rammeverk inngår som sentrale komponenter i arbeidet med å skrive en plan for masterprosjektet.

Emnet inneholder matematikkdidaktiske temaer der særlig matematikkens rolle i samfunnet med fokus på demokrati, politikk og bærekraft vil bli belyst. Det vil også arbeides med hvordan digitale ressurser kan legge til rette for elevers matematikkfaglige læring og argumentasjon. Et bestemt matematisk tema vil bli studert i emnet. Dette temaet vil belyse og bli belyst av de matematikkdidaktiske temaene i emnet, særlig matematikkfagets egenart og anvendelse av matematikk.

I løpet av emnets praksis skal studentene planlegge, gjennomføre og kritisk evaluere et undervisningsopplegg i matematikk, om mulig i samarbeid med en eller flere matematikklærere i praksis. Det matematikkdidaktiske innholdet i emnet skal aktualiseres i opplegget, og refleksjoner skal legge grunnlag for drøfting av det matematikkdidaktiske innholdet. Opplegget presenteres på seminar.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående kunnskap om forskning og teori innen et valgt matematikkdidaktisk område
 • har kunnskap om forskning og teori innen ulike matematikkdidaktiske områder
 • har kunnskap om vitenskapelige tenkemåter innen et matematisk tema, temaets historiske utvikling og hvordan temaet brukes i samfunnet og vitenskapen
 • har kunnskap om kritisk matematikkdidaktiske perspektiver på matematisk kompetanse og hvordan matematikk inngår i andre fag og i kulturelle og sosiopolitiske sammenhenger som demokratiske prosesser, medborgerskap, det flerkulturelle samfunnet og bærekraftig utvikling.

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning i matematikk med et kritisk forskerperspektiv
 • kan analysere faglige problemstillinger basert på kunnskap om matematikkens egenart, verdigrunnlag og historie
 • kan analysere og forholde seg kritisk til fokus, resultat og troverdighet ved nasjonal og internasjonal forskning innen matematikkdidaktikk og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan velge ut og kommunisere om relevant nasjonal og internasjonal forskningslitteratur innen matematikkdidaktikk
 • kan utarbeide og grunngi metoder for innsamling og analyse av data i et forskningsprosjekt

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skolen
 • har profesjonsfaglig digital kompetanse knyttet til matematikkfaget
 • kan fremme kritisk læring, refleksjon og bruk av matematikk.
 • kan formulere egne forskningsspørsmål og problemstillinger

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MGUMA101/102 Matematikk 1, emne 1 - Undervisning i matematikk

MGUMA201/202 Matematikk 1, emne 2 - Læring i matematikk

MGUMA301/MGUMAT302 Matematikk 2, emne 1 - Perspektiv på matematikkfaget

MGUMA401/MGUMAT402 Matematikk 2, emne 2 - Problemløsning og handlingskompetanse i matematikkfaget

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen skjer i form av forelesninger, seminar og veiledning, og veksler mellom undervisning og studentaktive læringsformer. Detaljer om emnets organisering og undervisning vil fremkomme i semesterplanen som blir utdelt ved emnets start.

Det forventes at studentene er aktive gjennom hele emnet og bidrar til det faglige miljøet. Deler av pensum arbeides med som selvstudium og det anbefales at lærestoffet bearbeides gjennom studentorganiserte kollokvier.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere et undervisningsopplegg i matematikk. Refleksjon over arbeidsprosessen og undervisningsopplegget presenteres muntlig på seminar med utgangspunkt i en poster.
 • En obligatorisk læringsaktivitet knyttet til det matematiske emnet.
 • Skriftlig innlevering av prosjektplan for masteroppgaven med særlig fokus på problemstilling, mulig teoretisk rammeverk, kartlegging av aktuell matematikkdidaktisk forskning og planer for innsamling og analyse av data.
 • Krav om 80 % oppmøte på undervisning.

Alle obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstilles til eksamen. Hvis en læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det gis skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktiviteter får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre en alternativ læringsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og i henhold til gitte frister.

Når det gjelder kravet om oppmøte, har alle undervisningsøkter studentaktive oppdrag som det er obligatorisk å delta på. For å kunne gå opp til eksamen må studentene ha vært med på 80 % av disse oppdragene. Studenter som har mellom 20-30 % fravær kan søke emneansvarlig om godkjenning, men må ha gode grunner om de skal få det godkjent.

Nærmere beskrivelse av de obligatoriske læringsaktivitetene gis ved semesterstart.

Vurderingsform

Muntlig eksamen, individuelt eller i par, ca. 30 minutter.

Studentene skal presentere en litteraturstudie knyttet til et selvvalgt tema innenfor matematikkdidaktikk og kan også inkludere eksaminasjon i andre temaer fra pensum og undervisningen i emnet. Temaet for litteraturstudiet skal godkjennes av veileder. Retningslinjer for arbeidet vil bli gitt ved semesterstart.

Karakterskala: A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler