Hopp til innhald

MGUPP101 Profesjonsrettet pedagogikk 1, emne 1 - Pedagogikk og pedagogiske handlinger

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet er satt sammen av to delemner (emne 1 og 2) på 15 studiepoeng hver, med avsluttende eksamen i hvert emne. Emnene legger grunnlaget for praksisorienterte og skolerelevante masteroppgaver i Profesjonsrettet pedagogikk. Profesjonsrettet pedagogikk skal gi kompetanse i utforsking og utvikling av god undervisning i møte med dilemmaer og utfordringer i skolen.

Emnet vektlegger sentrale perspektiv på pedagogikk som fag og forskningsfelt, samt praksisrelevante ferdigheter som er viktige for å utøve lærerarbeid i skolen. Basert på skolens aktuelle praksis, gir emne 1 innsikt i prinsipper for utvikling av undervisning og læringsmiljø. Praksisnære metoder for kartlegging danner grunnlag for utvikling av undervisning i møte med elevmangfoldet i skolen.

Emne 1 gir innsikt i eksterne og interne faktorer som påvirker lærerens valg og handlingsrom i skolen, og betydningen av å evaluere og justere egne handlinger for å utøve lærerprofesjonalitet. Dette er viktig for å forstå endringer i skole og utdanningssystem, og for å kunne ta en aktiv rolle i utviklingsarbeid som lærer og leder. Utviklingsarbeid kan knyttes til fag, pedagogisk ledelse og utvikling av læringsmiljø.

Emnet tar opp følgende tema:

 • Profesjonell, pedagogisk og reflektert håndtering av didaktiske og etiske dilemmaer i møte med elevene og ellers i læreryrket.
 • Skole- og klasseledelse hvor det uforutsette og improvisasjon er i sentrum.
 • Å møte mangfoldet blant elever og foresatte på en profesjonell måte, i undervisning og i utvikling av læringsmiljøet.
 • Bruk av pedagogisk teori til å analysere og forstå praksis.

I emnet vil du sammen med andre studenter utforske sentrale pedagogiske spørsmål i læreryrket, nye metoder og innfallsvinkler i undervisningen og få innsikt i komplekse valg og dilemma som lærere står overfor. Undervisningen legger opp til relevante ekskursjoner, som vil være sentrale i undervisningen. Studenter har her stor grad av medvirkning.

Læringsutbytte

Ved fullført studium skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal ha kunnskap om:

 • klassiske handlingsbegreper innen ulike undervisningsmodeller
 • det uforutsette og improvisasjon som kunnskapsform i undervisning
 • utforskende undervisning og arbeidsmetodikk i en mangfoldig elevgruppe
 • sentrale pedagogiske teorier for utviklingen av god lærerpraksis
 • praksis-teori diskursen og barrierer for god undervisning

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • planlegge, gjennomføre og begrunne utviklingsarbeid i skolen med utgangspunkt i elevnære, forskningsbaserte metoder for kartlegging og endring
 • tolke pedagogiske teorier som er aktuelle for godt lærerarbeid og god undervisning
 • gjenkjenne profesjonsetiske dilemma i klasserommet
 • oppdatere sin fagkunnskap i emnet

Generell kompetanse

Studenten skal evne:

 • å utveksle synspunkter om det uforutsette og improvisasjon i utviklingen av god praksis.
 • å vurdere hvordan utdanningspolitikk kan påvirke oppfatninger av god pedagogisk praksis og drøfte lærerens handlingsrom
 • å drøfte profesjonsrettede tema i et internasjonalt perspektiv

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Dette emnet er organisert som en Vestlandsklasse og gjennomføres som en kombinasjon av nettbasert undervisning og fysisk undervisning på campus. Undervisningsformer vil være en kombinasjon av forelesninger, ekskursjoner og studentaktive læringsformer, både i klasse og i mindre grupper. Du vil få erfaringer med ulike arbeidsmåter, også digitale. Fordeling av digital og fysisk undervisning justeres ut fra studentgruppen og i samråd med studentene.

Obligatorisk læringsaktivitet

Emnet har en muntlig og en skriftlig obligatorisk læringsaktivitet. Den skriftlige aktiviteten gjennomføres i forbindelse med en ekskursjon. En muntlig læringsaktivitet er del av eksamensforberedelse i emnet og innebærer presentasjon og respons i gruppe.

Vurdering: Godkjent/ikke godkjent.

De obligatoriske læringsaktivitetene må være godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktiviteter får tilbud om å rette opp feil og mangler (én gang) eller gjennomføre alternativ læringsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre uker før eksamensperioden begynner.

Obligatorisk oppmøte i seminar, ekskursjoner og felles læringsaktiviteter blir nærmere spesifisert i semesterplanen. Det er krav til 80% oppmøte.

Vurderingsform

Individuell muntlig eksamen, 30 minutter, som består av en presentasjon og en fagsamtale/utspørring, der begge deler må være bestått.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

PowerPoint på PC og/eller manus til presentasjonsdelen av muntlig eksamen. Ellers ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler