Hopp til innhald

MKS505 Prosjektplan

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet vil gi innføring i å utforme en prosjektplan/masterprosjekt, og prosjektplanen skal inneholde følgende elementer: prosjektets teoretiske og empiriske bakgrunn, temaområde, hensikt og problemstilling, metode, inkludert datainnsamlingsprosedyre, databehandling eller analyseform, forskningsetiske vurderinger, fremdriftsplan, budsjett, relevante vedlegg og referanser. Emnet gir trening i å beskrive, legge fram og diskutere valgt tema og relevant problemstilling innenfor området i klinisk sykepleie. Emnet legger vekt på sammenhengen mellom problemstillingen, for valg av design og forskningsmetode. Emnet legger videre vekt på innføring i søknadsprosessen til regionale komiteer for forskingsetikk, Sikt og personvernombudet.

Det er utarbeidet egne retningslinjer for prosjektplanen tilgjengelig på Canvas.

Læringsutbytte

En student med fullført emne gir følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskap: Studenten...

 • har inngående innsikt i betydningen av å planlegge et forskingsprosjekt
 • har inngående kunnskap om hvordan planlegge et forskingsprosjekt
 • har avansert kunnskap om hvordan avgrense tema og utforme problemstillinger
 • har innsikt i mulige finansieringskildene for helsefaglig forskning
 • har inngående kunnskap om etiske prinsipper og relevante etiske retningslinjer i egen prosjektplan

Ferdigheter: Studenten...

 • kan demonstrere logisk og systematisk tenkning i temaer med relevans for eget forskningsprosjekt
 • kan planlegge og utvikle eget forskingsprosjekt
 • kan anvende lovverket om personvern i forhold til prosjektutvikling, datasamling og datalagring

Generell kompetanse: Studenten...

 • kan diskutere utfordringer og strategier ved anvendelse av ulike forskningstilnærminger/metoder
 • kan vurdere forskningsarbeidets overføringsverdi/generaliserbarhet.
 • kan ivareta etiske hensyn og anvende regelverket som gjelder for egen forskning
 • kan gjør avveininger om forskningsetiske spørsmål i helsefaglig forskning

Krav til forkunnskaper

De forutgående emnene KAR501, KAR502 og KAR503; eller DIA501, DIA501B, DIA502 og DIA503 må være bestått før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, selvstudium, veiledning og seminar med fremlegg.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at masterstudenten kan framstille seg til eksamen:

1: Deltakelse på seminar

Obligatorisk læringsaktivitet er gyldig til påfølgende semesteret emnet tilbys.

Vurderingsform

Eksamen

Eksamen er en individuell skriftlig hjemmeoppgave i form av en prosjektplan (se egne retningslinjer tilgjengelig på Canvas). Eksamensoppgaven har et omfang på inntil 2000 ord.

Studenten har krav på inntil tre individuelle veiledningstimer på prosjektplanen. Det gis i tillegg veiledning i grupper.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ ikke bestått.

Ny eksamen

Dersom eksamenen er vurdert til ikke bestått, skal studentene levere en bearbeidet versjon av originalarbeidet til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. For mer informasjon om bruk av kunstigintelligens (KI) se Innlevering av heimeeksamen og oppgåver - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

Mer om hjelpemidler