Hopp til innhald

MSB202 Bærekraftig markedsføring og konsum

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Begrepet bærekraft har blitt viktigt de senere år. Både i den offentlige debatten, men også i hvordan bedrifter fokuserer på ansvarlighet og ifht valg som forbrukerne gjør. Det har vært en økning i oppmerksomhet på miljøutfordringen, klimagassutslipp og ressursbruk. Men også på nasjonal og global ulikhet. Det er derfor i stor grad fokus på bærekraftig adferd i bedrifter.

Kurset evaluerer rollen til markedsføringsfaget og markedsførerer ved å studere hvordan bedrifter kan skape verdier, redusere risiko og bygge bærekraftig tenkning og prosesser inn i markedsføringsaktivitetene og strategiene sine.

Kurset tar for seg kjerneideer og prinsipp for bærekraftig markedsføring og ansvarlig forbruk. Måling av resultat og effekter vil også bli diskutert. Videre fokuserer kurset på driverer av bærekraftig markedsføring og ansvarlig forbruk, og undersøker hvordan bedrifter kan implementere bærekraftig markedsføring og stimulere ansvarlig forbruk. Ei videre mål er å læra studenten å analysere og forstå den strategiske og normative siden av samfunnsansvar (CSR).

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført kurs skal studenten:

* ha avansert kunnskap om sentrale temaer, teorier, verktøy og metoder innen bærekraftig markedsføring og forbruk.

* ha avansert kunnskap om aktuell forskning som er relevant for å forstå bærekraftig markedsføring og forbruk.

* kan bruke kunnskap som grunnlag som forbereder seg på fremtidige studier av bærekraftig markedsføring.

* har grundig kunnskap om hvordan man gjør bærekraftig segmentering.

Ferdigheter

Etter endt kurs kan studenten:

* analysere teorier fra bærekraftig markedsføring for å strukturere og formulere vitenskapelige argumenter.

* analysere teorier fra bærekraftig markedsføring og bruke de på praktiske og teoretiske problemer knyttet til hvordan bedrifter kan bygge bærekraftig tenkning og praksis.

* håndtere ulike informasjonskilder innen bærekraftig markedsføring og bruke disse til å gi råd til bedrifter.

Generell kompetanse

Etter endt kurs kan studenten:

* bruke kunnskapen sin om bærekraftig markedsføring og forbruk for å gjennomføre avanserte bærekraftige og forbruksprosjekter, og dermed bidra til utvikling av god praksis.

* kommunisere uavhengig arbeid og terminologi for bærekraftig marknadsføring og forbruk.

* bidra til nytenking om hvordan en kan bruke marknadsføring for å oppnå bærekraftige konkurransefordelar

* kommunisere til både spesialister og publikum om faglige spørsmål innen bærekraftig markedsføring og forbruk.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Studentene bør ha stått på kurset MSB101 Markedsføringsteori og praksis

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningsmetoder og aktiviteter vil være en blanding av tradisjonelle "forelesninger", klassediskusjoner, prosjektarbeid, studentpresentasjoner og veiledning av skriftlige oppgaver.

Obligatorisk læringsaktivitet

En skriftleg innlevering, en muntleg presentasjon, en visuell fremføring og en kollegaveilledning

Vurderingsform

Eksamen i to deler:

1. Skriftlig eksamen, 4 timer. 50%

2. En innleveringsoppgave, 50%.

Karakterskala er A-F der F er stryk.

Hjelpemidler ved eksamen

Skriftlig eksamen - Ingen

Skriftlig innlevering - Alt skriftlig og trykt materiale er tillatt

Mer om hjelpemidler